Friday, May 31, 2013

Takbuhan ang mga Negatibo at may Kamandag
Anumang pagbatikos, paninisi, at pagpintas ng mga kritiko at inggitero, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Laluna’t ito ang nagpapasaya sa iyo. Ikaw ang mayhawak ng sarili mong buhay.

No comments:

Post a Comment