Thursday, December 22, 2016

Pasko 2016

Limang Susi sa Kaligayahan

Bagama’t magkakaiba ang ating pananaw tungkol sa kung anong mga bagay ang makapagpapaligaya sa atin, lahat naman tayo ay magkakatulad na umaayon sa mga positibong karanasan na nakapagbibigay ng kaligayahan at huwaran sa ating buhay.
   Sa araw-araw na pakikipag-relasyon sa ating kapaligiran, narito ang limang dakilang susi na ating ginagampanan.
1. MAGBIGAY  -Gumawa ng mga bagay na ikalulugod ng iyong kapwa. Ang pagmamalasakit sa iba ay isang pangunahing sangkap na ating ikaliligaya. Ang tumulong doon sa mga karapatdapat ay hindi lamang para sa kanilang mga kapakanan, bagkus ito ay para din sa atin upang maging masaya at mapayapa. Ang pagbibigay ay lumilikha din ng matibay na koneksiyon sa pagitan ng mga tao at nakakatulong na maging matatag ang lipunan para sa lahat. Hindi ito tungkol lamang sa salapi—makapaglalaan din tayo ng kaukulang panahon, mga angkop na handog, mga ideya at kalakasan. Kung nais na makaramdam ng kabutihan, gumawa tayo ng kabutihan.
   Kung may nais kang makuha…ibigay mo muna.
2. MAKIPAGKAIBIGAN  -Ang pakikipag-kapwa ay siyang pangunahin at pinakamahalagang sangkap upang lumigaya. Ang mga tao na may matibay at malawak na relasyong sosyal ay maliligaya, malulusog, at nabubuhay nang matagal. Ang matalik na pakikipagkaibigan ay pagsasama nang maluwat para sa ating dating pamilya, ginawang pamilya, at mga piniling mga kapamilya. Nagdudulot ang mga ito ng ibayong pagmamahal, malaking kaibahan, walang hintong suporta, pagdadamayan at pagtitinginan. Ang malawak na mga koneksiyong ito ang nakapagdudulot ng pagsasama-sama. Ito ang mga pagkilos na nagpapalakas at nagpapatatag sa ating mga relasyon at ang paglikha ng mga bagong koneksiyon ay siyang unang baitang para sa ating patuloy na kaligayahan.
   Kung nais mo ng kaibigan, maging palakaibigan ka.
3. ALAGAAN ANG IYONG KALUSUGAN  -Ang ating katawan at isipan ay magkakoneksiyon. Ang maging aktibo ay nakapagdudulot ng kasiyahan lalung-lalo na kung iniingatan natin ang ating pisikal na kalusugan. Mabilis nitong pinagbubuti ang ating mga pakiramdam upang makawala sa mga pasakit at kapit ng depresyon. Hindi natin kailangang sumali pa sa mga paligsahan—maraming kaparaanan tayong magagawa upang mag-ehersisyo nang tama sa bawat araw. Kung nanaisin natin, makakaiwas tayo sa mga sosyal media (facebook, twitter, atbp.), at magawang mamasyal, maglibang, at maglakbay. Kung ang selpon ay may lowbat, tayo naman ay may puyat. Kailangan ng selpon ang charge, at tayo naman ang tulog.
   Kung nais ay mahabang buhay, mabuting kalusugan ang ipamuhay.
4. PAGMASDAN ANG KAPALIGIRAN  -Nasumpungan mo na ba ang kagandahan ng buhay? Sa totoo lamang, laging nakatunghay ito sa iyo at naghihintay na kunin mo, dangan nga lamang ay abala ka sa mga bagay na nagnanakaw ng iyong mahalagang atensiyon. Lalong-lalo na sa mga panandaliang aliwan na kinahiligan mo nang gawin na mistulang ritwal. Kailangan huminto at gumising nang tuluyaan mula sa pagkakaidlip. Maging mapagmasid at mapaglimi—alamin kung ano ang iyong mga priyoridad sa buhay. Tigilan nang halungkatin pa ang nakapanlulumong mga nakaraan, at umiwas na alalahanin pa ang hinaharap, walang katiyakan ang mga ito at walang sinuman ang nakakaalam. Ang mayroon lamang tayo ay ang NGAYON—pagindapatin natin ito, sapagkat dito lamang tayo may kapangyarihang kumilos.
 Walang kahapon at bukas—NGAYON ang sandali para gawin ang iyong kapalaran.
5. PATULOY NA MAG-ARAL NG MGA BAGONG BAGAY  - Upang maging matagumpay, ang pag-aaral ay walang humpay. Sa takbo ng mabilis na panahon, kung hindi ka sasabay, ikaw ay mapag-iiwanan. Anumang nalalaman mo ay kailangang dinadagdagan upang lalong mapaghusay. Anumang makabuluhang potensiyal na nasa iyo ay kailangang mailabas at mapakinabangan. Walang silbi ang karunungan kung hindi ito nagagamit. Kahit punuin mo pa ng katakot-takot na mga diploma, mga sertipiko, mga katibayan, at mga karangalan ang iyong mga dingding… wala itong mga kabuluhan kung wala namang kapakinabangan.
Anumang bagay na hindi pinahalagahan, inalagaan, at dinagdagan, ikaw ay iiwanan.


Jesse Navarro Guevara\
Lungsod ng Balanga, Bataan

Ang Aking Panata

Limutin ang Masamang Nakaraan

Akala Ko

Ang Pilipino ay AKO

Suwapang at Makamkam

Pabayang mga Pulitiko

AKO ay Tunay

Makabuluhan o Walang Katuturan?

Pangalagaan ang Pangalan

Sa Pangarap na Lamang

Mag-ingat nang Hindi Malingat

Magulo at Nakakalito

Maligaya Ka ba?

Praktikal ka ba?

Ang Kaibigan

Masaya Ka ba?

Ang Kasiyahan

Sunday, November 27, 2016

IsangPilipino; Noon, Ngayon, at Bukas
Ito ang Aking Sinusunod
Kailangang alisin mo ang mga paghatol at pamantayan; kung lunggati mong tamasahin ang kaligayahan na may masiglang adhikain sa buhay.

  Malaki ang aking paniniwala na lahat ng tao ay may likas na mga katangian para makamtan ang tagumpay. Dangan nga lamang patuloy na nauusyami ito ng maraming hadlang at hindi magawang pagyamanin. At marami sa atin, kung hindi magigising, tuluyang ikakapahamak nila ito at tahasang maghahari ang kapighatian sa kanilang buong buhay. Hindi ito dapat na mangyari. Mayroon tayong likas na kapangyarihan upang magtagumpay sa anumang larangan o industriya na hinahangad natin o ating nasimulan na. 

  Tungkol naman sa iyo, umaasa akong hindi ito ang nangyari, sa dahilang may hinahanap ka.  At ngayon ay nakatunghay at binabasa mo ang blog na ito. Bilang pagpapatunay na nais mong may malaman na makapagda-dagdag sa iyong kabatiran upang magtagumpay. Dahil hindi ka lumitaw dito sa mundo na walang dahilan at kapupuntahan.
 

 Sapagkat sa simula pa lamang; isa ka ng kampeon. Nang ipunla ng iyong ama ang kanyang similya (sperm cell) sa iyong ina sa kanilang pagtatalik. Sa isang pagpusit; batay sa kalusugan ng lalake ay mahigit na 180 milyon (66 million sperms/ml) hanggang 400 milyon ang mag-uunahang makarating upang mapisa ang itlog (egg cell) sa sinapupunan (uterus) ng babae. At isa lamang ang tatanghalin na kampeon, ang nakapisa (fertilize) ng itlog. At ito ay IKAW!

  Sa pag-uulit, sa napakaraming daan-daang milyong ito; tanging isa lamang ang magwawagi; ISA LAMANG . . . Ang pinakamapalad na nanalo, . . . ay IKAW.

 
   Subalit nang lumabas ka sa mundo, mistula ka na isang blangkong papel. At habang ikaw ay lumalaki at nagkakaisip, marami ang nagsusulat sa blangkong papel na ito; ang iyong pamilya at mga kaanak, ang iyong mga kapaligiran, ang iyong pinaniniwalaang relihiyon, ang iyong mga guro at uri ng iyong paaralan, ang iyong mga naging kasamahan, ang iyong naturingang mga kaibigan, at higit sa lahat ang kinalakihan mong lipunan. Anumang kahinaan, kabuktutan, kalakasan o kagalingang mayroon ang mga ito . . . na 'isinulat' sa iyo; ito ang nagtanim at nagpayabong sa katauhang naghahari ngayon sa iyong sarili. At nakapaloob dito ang kaligayahan at kapighatiang umiiral ngayon sa iyong puso.

   At kung napunta ka man o nakarating sa kalagayan mo ngayon, ginusto mo ito ayon sa iyong mga pinakinggan, natutuhan, naranasan, at pinaniniwalaan. Hindi kailanman ito mangyayari nang hindi mo pinahintulutan at wala kang partisipasyon. Ito ikaw… ngayon.

 Ang tanong, nasaan ngayon ang kampeon? Ang nagsimula ng lahat? Tila nawawala sa kabubuang larawan. Huwag mabahala, narito na ang wagasmalaya.blogspot.com at tinatalakay ito upang pukawin at paigtinging muli ang pagiging likas na kampeon mo.

 
Ito ang binubuhay na adhikain ng AKO, tunay na Pilipino.
Ano ang kahulugan ng ADHIKAIN

Ang mga Pagkakaiba:

Naisin , (wish) nasa, gusto, ibig  –isang pahapyaw na kataga na nagnanais makamit ang isang bagay na hindi matutupad, dahil walang pagkilos. Pag-asam lamang. Nakalutang at lumilipad - walang tuldok at katiyakan. Nais at Pangarap lamang.

Hangarin (desire) –ipinapahayag, umaasam na sana ay makamit ang minimithi - naghihintay ngunit naroon ang agam-agam na mabibigo, dahil naghahangad pa lamang. Nagpupumilit, gumagawa at laging nakaamba, at manaka-nakang kumikilos. Patuloy ang daloy ng pangarap.

Layunin (intention, motive) –isang hangarin na may pagkilos, at may puwersa (inner force) na dumadaloy upang tuparin ang hinahangad. Walang tuwirang tuldok o pagtatapos. Tinutupad ang pangarap. Patuloy na nangangarap.

Lunggati (goal) –isang nakakatiyak, nasusukat, at mayroong sapat na panahong inilaan para ito matapos, na kung saan lahat ng itinakdang mga gagawin ay itinutuon lamang para dito hanggang makamtan ang nilalayon. Itinalaga at nakaatang gawin ang pangarap anumang mangyari.

Adhikain (advocacy) – isang makabuluhang proseso na naghahangad, naglalayon, at nagsususog ng masidhing simulain tungo sa tagumpay. May kasamang marami pang iba sa malawakang pagkilos hanggang magtagumpay.

   Lahat ng mga ito ay nakabatay sa uri, klase, at sistema ng pagkilos; at nagtatapos sa inaasahang kaganapan at tagumpay. 

Narito ang mga layunin para sa adhikain ng AKO, tunay na Pilipino sa pagsambit ng mga pangungusap:

124 na mga Panuntunan ng Tunay na Tagumpay

1   -AKO ay isang Kampeon!
2-   Walang imposibleng bagay sa pagpupunyaging matibay.
3-   Magagawa ko lamang ang lahat kapag tunay at makabuluhan ang aking mga lunggati.
4-    Ang kaligayahan ay isang walang hintong lagablab sa kaibuturan ng aking puso.
5-    Ang tumawa ng madalas.
6-    AKO mismo ang hinahanap ko.
7-    Walang mali; anumang tungkol sa akin.
8-    Ang pahalagahan ang kagandahan at makita ko ang kabutihan ng iba.
9-    Anumang namimighati sa akin ay hindi ako.
10-  Kapag namali ako, mabilis na tanggapin at iparamdam ito sa nasangkot.


Mabuhay nang may inspirasyon magmula ngayon!


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan