Friday, May 31, 2013

Hindi Nabibili ang Kaligayahan
Ang magtrabaho nang higit pa sa makakaya, at hindi napag-ukulan ang sarili, ang madalas na dahilan ng mga kapighatian.

No comments:

Post a Comment