Monday, October 13, 2014

Tamang Pagpili LamangAng kapangyarihan na magtatakda ng iyong kinabukasan ay nasa dulo ng iyong mga kamay.

Ngayon ang araw na simula, upang ipamuhay ang katuparan ng iyong mga pangarap! Simulan at ang lahat ay madali na lamang. Narito ang panimula ng mga tamang pagpili, sapagkat ang mga pagpiling ito ang siyang magpapakilala ng iyong magiging pagkatao at tatahaking kapalaran.
   Kahit na kung saan ka man ipinanganak o kung anuman ang iyong tungkulin sa buhay, edukasyon o antas ng pamumuhay, ang kapangyarihan na magtatakda at siyang makakaapekto sa iyong magiging kinabukasan ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Ang iyong kasalukuyang kalagayan ay hindi madedetemina kung saan ka magtutungo; ito ay kusang madedetermina kung saan ka magsisimula. Ngayon, sa araw na ito!
   Ang kasagutan nito ay ito: Anuman ang iyong pinili ay siya mong makukuha. Limang taon mula sa araw na ito, ikaw ay magiging eksakto ng parehong pagkatao na nasa iyo ngayon, maliban lamang doon sa mga pagpili na iyong gagawin magmula ngayon. Ito ang magpapasiya ng malaking kaibahan sa iyo ngayon, …at sa magiging ikaw sa hinaharap.
   Gumagawa ka ng maraming pagpili sa bawa’t araw—kung ano ang isusuot, ano ang kakainin sa agahan, kung saan dadaan patungo sa trabaho, sino ang kakausapin, atpb. Ito ay sapilitan at kinakailangang mga pagpili para mapadali ang iyong mga gawain sa maghapon. Sapagkat kung walang direksiyon at patama-tama lamang ang mga pagkilos mo, lalo na tungkol sa iyong sarili... ay makakatiyak ka, na anuman ang dumating sa iyong buhay, ito na lamang ang pagtitiyagaan mo.
   Subalit magagawa mo ding piliin sa pagitan ng mga kapasiyahang ginagawa mo sa maghapon; ang mga bagay na makakatulong sa iyo para mapadaling mabago ang iyong buhay para sa iyong ikakatagumpay. Ang mga makabuluhang pagpili na ito ay matalinong mga desisyon na makapagpapabago sa direksiyon ng iyong sarili—nagagawa nito na maisaayos ang iyong pananaw tungo sa tagumpay… at higit na mahalaga, at sadyang natatangi, ...nasa iyo ang pagpapasiya. 
   Ikaw lamang at wala ng iba pa ang tanging makakagawa nito para sa iyo.
   Ang mga tao na hinahangaan at mga huwaran ay hindi nabubuhay sa pagtupad ng mga nakalistang gagawin (to-do list); bagkus nabubuhay sila sa pagtugon kung papaano mapapabuti ang kanilang mga pagkatao (to-be list), nang hindi na kailangang huminto pa, kundi ang magpatuloy na makagawa ng malaking kaibahan. Upang makagawa ng ektra-ordinaryong bagay, kailangang ang extra-ordinaryong kaisipan at ekstra-ordinaryong mga pagkilos. Ito naman ay kung nais mong magtagumpay sa buhay.
   Ang kahusayan ay hindi aksidente. Ito ay laging resulta ng masidhing intensiyon, matapat na pagpupunyagi, at matalinong pagsasagawa; ito ay kinakatawan ng mahusay na pagpili sa maraming mga alternatibo—ang pagpili, at hindi tsànsâ, ang siyang nagdedetermina ng iyong kapalaran.

Hindi mo matatawid ang karagatan kung laging nakatayo sa pampang at patuloy na minamasdan ang dagat.

Kabutihan ang Kailangan


Pinagpapala ang mapagbigay nang walang naaala-ala. At maging 
ang mga tumatatangap nang hindi nakakalimot.


Kung nais mong maging masaya, nasa paglilingkod ang kasagutan. At kung nais mong maging maligaya, maglingkod sa tuwina. Walang bagay na magagawa mong makuha kung hindi mo muna  ito ibibigay. Kung nais mong igalang ka, gumalang ka muna. Unahin mo munang igalang ang iyong sarili, at sinuman ang nasa iyong tabi ay igagalang ka. Nais mong mahalin ka? Mahalin mo muna ang iyong sarili, sapagkat walang magmamahal sa iyo kung wala kang pagmamahal sa iyong sarili. Hindi mo magagawang ibigay ang bagay na wala sa iyo. Nais mo ng kaibigan? Kaibiganin mo muna ang iyong sarili, at kusang darating ang mga kaibigan na hinihintay mo. Dahil kapag nagawa mo ito, magiging madali na para sa iyo ang makipagkaibigan sa iba.
   Kapag nagagawa mong paglingkuran ang iyong sarili, inaaruga, iginagalang, at pinagyayaman; anumang larangan na iyong mapusuan ay magtatagumpay. Ito ay nakatakda at kusang magaganap. Ito ang tunay na tinutungo sa lahat ng may buhay sa mundo. Ang makapaglingkod at makagawa ng positibong kaibahan sa buhay ng iba—na magkaroon ng kahalagahan, pagkakakilanlan, at maiiwang pamana.
   Ang paggawa ng kabutihan ay likas sa ating pagkatao bilang bahagi ng lipunan na ating ginagalawan. Walang nabuhay na mag-isa sa pamamagitan lamang niya. Anumang pagkilos na ating ginagawa, lalo na kung nakakatulong sa iba ay nagdudulot ng pagbabago sa pamayanan. Ito ang ispirito ng bayanihan--ang pagtutulungan at damayan para sa kagalingang panlahat.
Nangyayari lamang ang mga kabuktutan at mga karahasan kung wala nang natitirang mabubuting mamamayan sa isang lipunan. Kung magagawa lamang na tanggalin ang maskara sa ating mukha at harapin ang katotohanan, mapagmamasdan natin na tayong lahat ay nagnanasang magmahal, ang mahalin, ang matanggap, ang pahalagahan, maging mapayapa, at makapaglingkod sa iba.
    Batid natin na ang ating pagkakalitaw dito sa mundo, na may tinutungo at may mga tungkuling nararapat na magampanan. Ang makagawa ng makabuluhang kaibahan sa ating kapwa at pamayanan. Ang pinakamatamis na damdamin ay ang maglingkod nang walang hinihintay na anumang kapalit, ngayon, bukas, at kailanman.
   Ang mainam na paraan para masumpungan ang sarili, ay ang makalimutan ito sa paglilingkod para sa iba.
   Napaglingkuran mo ba ang iyong sarili at ang iba sa araw na ito?

Ang Katotohanan