Friday, May 31, 2013

Transpormasyon ng Maligayang Buhay




Sa sandaling ligaya, natatamasa natin ito nang hindi inaasahan, bagkus kusang nadarama mula sa ating puso na malaon nang nagpupumiglas na makalabas.

No comments:

Post a Comment