Friday, May 31, 2013

Mga Kataga ng Kaligayahan


Ang tagumpay ay hindi siyang susi sa kaligayahan. Ang kaligayahan ang siyang susi sa tagumpay. Hangga’t maligaya ka sa iyong mga ginagawa, patuloy kang magtatagumpay.

No comments:

Post a Comment