Friday, May 31, 2013

Personal na Kaganapan ang Kaligayahan
Tandaan ito: Kaunti at simpleng pagkilos lamang ang kailangan upang mabuhay nang maligaya.


No comments:

Post a Comment