Thursday, January 12, 2017

Pumanà nang may Mapalà


Kaibuturan: Ang Ating mga Saloobin sa Buhay
Bagama’t magkakaiba ang ating mga pananaw tungkol sa kung anong mga bagay ang makapagpapaligaya sa atin, lahat naman tayo ay magkakatulad na umaayon sa mga positibong karanasan na nakapagbibigay ng kaligayahan at maging huwaran sa ating buhay.
   Sa araw-araw na pakikipag-relasyon sa ating kapaligiran, narito ang 12 dakilang susi na ating ginagampanan.
1. DIREKSIYON  - Magkaroon ng lunggati na pagtutuonan ng atensiyon.
Ang makadama ng magandang pag-asa tungkol sa hinaharap ay mahalaga at ating ikaliligaya. Lahat tayo ay kailangan ang mga lunggati upang magkaroon ng motibasyon na harapin ang mga paghamon o pagsubok bilang mga oportunidad. Ito ang gumugulantang at nagpapasigla sa atin, lalo na kung ang mga ito ay ating nalalagpasan at napagtatagumpayan.
   Kung susubukan naman natin ang mga bagay na imposibleng makamit, nagdudulot lamang ito ng matinding pasakit at mga panghihinayang. Bagama’t may kakayahan tayo na makagawa ng mga ekstra-ordinaryong bagay, kailangan din na tumbasan natin ito ng mga ekstra-ordinaryong mga pagkilos. Kung nais na madoble ang resulta, doblehin din ang antas ng pagsasakatuparan.
   Bawa’t pagsusulit sa ating buhay, nagagawa nito na maging mapait o malasà tayo, sa bawa’t problema na dumarating ay binabakli o pinatitibay tayo. Nasa ating pagpili lamang kung nais nating maging tagumpay o bigo; panalo o talunan; kapighatian o kaligayahan… anuman ang mapili mo, narito ang iyong kapalaran.
   Ang pagpili ng matayog na ambisyon ngunit makatotohanang lunggati ay nakapagbibigay sa ating buhay ng direksiyon, at nakapagdudulot ng pakiramdam ng katuparan. Isang satispaksiyon na ating tinatamasa kapag napagtagumpayan natin ang mga ito.
1.      Nagsimula ito sa isang pangarap.
2.      Nabuo ang isang lunggati.
3.      Sumunod ang mga pagkilos.
4.      Tumanggap ng kabiguan.
5.      Pinilit na bumangon at nagpatuloy.
6.      Ulitin ang mga hakbang na bilang 3-5.
7.      Nakamit ang tagumpay.
   Kung walang direksiyon, kahit saan mapadpad doon na humihimlay.

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

 

Tumitig hindi Tumingin2. MAGMASID -Nasumpungan mo na ba ang kagandahan ng buhay? Makakamtan lamang ito kung paagmamasdan natin ang ating kapaligiran.

Sa totoo lamang, laging nakatunghay ito at naghihintay sa sinumang gising na. Dangan nga lamang, ang karamihan sa atin ay lubhang abala sa mga bagay na nagnanakaw ng kanilang mahahalagang atensiyon. Lalong-lalo na sa mga panandaliang aliwan na kinahiligan nilang gawin at mistulang ritwal na. Kailangan huminto at gumising nang tuluyan mula sa pagkakaidlip na ito.
   Magmasid tayo sa mga kaganapan, sapagkat anuman ang ating nalalasap sa mga pakikibaglaban sa buhay ay sadyang ipinapadala sa atin para sukatin ang ating katatagan, at para lalo itong pagtibayin. Ang mga pasakit at mga pighati ay idinudulot upang ating matutuhan na makiramay. Ang mga pakikibaka ay ipinapasan sa atin upang maunawaan natin kung papaano magpahalaga. At pinatutulo ang ating mga luha upang ganap nating mabatid kung gaano madama ang wagas na kaligayahan.
   Maging mapagtanong at mapaglimi—alamin kung ano ang iyong mga priyoridad sa buhay. Tigilan nang halungkatin pa ang nakapanlulumong mga nakaraan, at umiwas na alalahanin pa ang hinaharap, walang katiyakan ang mga ito at walang sinuman ang nakakaalam. Ang mayroon lamang tayo ay ang NGAYON—pagindapatin natin ito, sapagkat dito lamang tayo may kapangyarihang kumilos.
   Ang wika ni Ama, “Mayroon lamang dalawang araw sa buong taon na wala na tayong magagawa pa. Ang isa ay kahapon at ang isa naman ay bukas pa, ang mayroon lamang tayo ay ang araw na ito, ngayon ang tamang sandali para magmahal, maniwala, lumikha, gumawa, at makatotohanang mamuhay nang mapayapa at maligaya. Harapin ang mga pakikibaka nang may pananalig at may kabatiran na walang limitasyon sa anumang bagay na iyong natupad.
  Ang buhay ay HINDI magsisimula bukas. Simulan na itong ipamuhay NGAYON.
 Walang kahapon at bukas—NGAYON ang sandali para gawin ang iyong kapalaran.

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

Tatag at Tibay3. KATATAGAN  -Katulad ng salamin, patuloy, matatag, walang ipinagbabago. Ibinibigay lamang ang repleksiyon ng nakatingin dito.

Lahat tayo ay dumaranas ng mga pasakit, mga kawalan, mga kabiguan o mga kapighatian sa ating buhay. Subalit kung papaano tayo makakabalikwas o makakabangon mula sa mga ito ay malaking panggising sa ating pagkatao. Narito ang pagkakataon para masubukan ang ating katatagan kung tayo ay panalo o talunan sa buhay.
   Kadalasan ay hindi natin mapipili kung anuman ang nangyayari sa atin, ngunit magagawa naman nating piliin ang ating sariling saloobin sa anumang nagaganap sa atin. Tayo ay may kapangyarihang komontrol at supilin ang mga bagay na walang katuturan, at tanggapin lamang ang mga makabuluhan. Pahintulutan ang sarili na mabigo. Kung hindi ito matatanggap, kailanman ay hindi tayo matututo. At kung walang natutuhan, pawang mga kabiguan ang laging kaulayaw natin sa buhay.
   Sa pagtupad, hindi ito madaling magawa, subalit dito nasusukat kung gaano ang ating katatagan upang ang mga paghamon at mga pagsubok na ipinupukol sa atin ng tadhana ay mahusay nating mapagtagumpayan. Gawin lamang kung ano ang tama at makakabuti, hindi kung ano ang madali at basta makaraos na lamang.
   Huminto muna sa sandaling ito; pagmasdan at limiin kung anong papel o uri ng katauhan ang ginagalawan mo sa iyong buhay. Ito ba ay talagang IKAW o yaong nais ng iba para sa iyo? Magsanay ng mga kaparaanan na tahasang magampanan ang tunay mong katauhan. Katulad ng repleksiyon mo sa harap ng salamin, anumang gawin mo ay gagayahin nito. Ganito din ang isinusukli ng iyong mga karelasyon ayon lamang sa ipinapakita mo.
   Iwasan na lisanin ang mundong ito bilang kopya ng iba. Hindi mo kailangan ang sinuman na ipaalam sa iyo kung sino ka. Ikaw ay kung sino ka at tanging IKAW lamang ang may kapangyarihan para sa iyong sarili. 
   Maging matatag, upang anumang unos ay hindi ka mailatag.

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan