Tuesday, September 16, 2014

Masaya kapag Magkasama


Ang maligayang pagsasama ay bigkisan ng dalawang tao
na marunong magpatawad.


Mayroong mag-asawa na magkasamang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Sinimulan nila ang negosyong restoran, ang “Hapag-kainan sa Libis," may 18 taon na ang nakakaraan. Ayon sa kanila, bagama’t dumanas sila ng matinding hirap sa simula, naging madalas ang kanilang alitan hindi sa pagpapatakbo ng negosyo, kundi sa namagitang relasyon sa kanilang mag-asawa. Narito ang suhetisyon ni Carina, ang may-bahay, kung papaano ang inyong pagsasama bilang mag-asawa (o, magnobyo man) kapag parehong nagtatrabaho sa inyong negosyo.
 Tanong: ”Papaano kami makakalikha ng isang magandang pagsasama ng aking asawa?”
1-Walang iwanan at patuloy na magtulungan.”Nagsumpaan kayo noong kayo ay ikasa,l na “sa hirap at ginhawa ay laging magkasama.” At nagsumpaang muli bilang magkasosyo sa negosyo, na “malugi at kumita man ay walang sisihan.” Ang bilin niya, “masaya ninyong harapin ang mabiling panahon at matumal na panahon nang magkasama nang walang paghatol kundi bilang paghamon sa inyong kakayahan.”
2-Iwasan ang tagisan o “pataasan ng apog”. Hindi maiiwasan ang hindi pagkakasundo sa ilang mga bagay, subalit kailangang higit na nakakaunawa at nagpaparaya kung sino ang may mainam at praktikal na ideya na makakatulong sa pag-unlad. Pakawalan ang pagmamalaki o kayabangan na mas magaling ang isa at palpak naman ang isa. Hahantong lamang ito sa hindi pagkakasundo at makakaapekto sa inyong negosyo.”
3-Panatilihin na ang trabaho ay trabaho. “Huwag mag-uwi sa inyong bahay ng anumang may kinalaman sa trabaho na pagmumulan ng pagtatalo at mauuwi sa alitan. Malaking pahamak ito sa itinayong negosyo, at pagsisimulan ng gulo.”
4- Sa bawat pagkilos, ilakip ang pagmamahal. “Ang pagmamahal ay laging isang paghahandog—malaya, buong pusong mapagbigay, at walang inaasahan o hinihintay na kapalit. Hindi tayo nagmamahal para mahalin, kundi ninanasa nating magmahal.
5-Akuin ang nagawa. “Kung ako ay namali, ito ay aking responsibilidad, gaano man ito kaliit o kalaki ay inaako ko kaagad. Nakakatulong ito ng malaki para maiwasan ang anumang pag-aalala at hinala kung sino ang maysala.”
6-Isaisip ang kapakanan ng bawat isa. “Hindi mo pinakasalan ang isang tao; ang pinakasalan mo ay tatlo: ang pinakasalan mong tao na iniisip mo kung sino siya, ang pinaakasalan mong tao na iniisip niya kung sino siya, at ang tao na magiging siya bilang resulta nang pagkaka-kasal niya sa iyo.
7- Huwag kalimutan na tumawa. “Kung laging may tawanan at tudyuhang nakapagpapasaya, patuloy ang ligaya. Hangga’t nagkakawilihan ang isa’t-isa, palaging tumatawa, ito’y walang hintong pagsasama.”

Hanggat marami tayong bagay na tinatawanan, lalo tayong nagkakabuhay. Hanggat marami tayong tinatawanan na magkasama, lalong tumitibay ang ating koneksiyon sa isa’t-isa.


Monday, September 15, 2014

Ang Kapangyarihan ng UgaliAng masamang ugali kapag hindi sinupil at pinalitan ng mabuting ugali, 
sa katagalan ito ay kagigiliwan at makakasanayan.

Bawat ugali at kakayahan ay iniimbak at pinalalakas ng magkakatugon na mga aksiyon. Anumang bagay mapabuti o mapasama man kapag patuloy nating ginagawa, ito ay nagiging ugali. Ang ugali na mahilig maglakad, ay nagagawa tayong maging mahusay na mga manlalakad, ang regular na pagtakbo ay nagagawa tayong maging mahusay na mga mananakbo. Ang madalas na pagtugtog ng gitara ay nagiging gitarista. Mahilig na umindak at sumayaw, ang kalalabasan nito ay maging mananayaw. Gayundin sa mga bagay na may kinalaman sa ispirito; kung matibay at patuloy ang ating mga panalangin, tumitibay ang ating pananalig.
   Kapag tayo ay nagagalit, tayo ay nanggagalaitì at habang patuloy ito, lalong sumisidhî at nauuwi sa pagkamuhî. Katulad ito ng buto ng halaman, kapag itinanim, dinidiligan at patuloy na inaalagaan, yayabong ito, mamumulaklak at magbubunga. Kapag nakasanayan na ito, makakaugalian na at siyang gagawin sa tuwina. Kung ayaw mong lubusang magalit, magtimpi at huwag nang pag-alabin pa ang namumuong galit. Palitan ito ng ugaling mapagtimpi. Higit na mabuti ang magpasensiya at maging mahinahon upang maibsan ang nadaramang poot.
   Lumayo at manahimik. Hayaan na kusang lumamig ang sitwasyon. Walang sinuman ang mananalo sa bawat argumento at mainitang pagtatalo. Makuha mo man ang nais mo at ikaw ang panalo, nawalan ka naman ng kaalyado, at kung minsan ay lihim na kaaway pa. 
   Kahit na hindi ka nakakatiyak sa magiging resulta, ngunit pinipili mo ang tama kaysa mali, at kung papaano mahusay na isakatuparan ito, unti-unti ay makakasanayan mo ito at magiging ugali na. Laging tandaan; anumang kinagigiliwan ay makakasanayan, at sa katagalan ay makakaugalian.

Sinuman ikaw, ang iyong pagkatao ay kabubuan ng iyong mga ugali.


Ano ba ang Mahalaga?Hindi mahirap malaman kung ang gagawin ay mahalaga o hindi mahalaga,
 kung batid mo kung ano ang iyong paninindigan at pinahahalagahan.

 Ito ang ating patuloy na alinlangan kapag nahaharap tayong magpasiya. Walang hintong katanungan ang palaging sumisiksik sa ating isipan. Ano ba ang aking uunahin sa umagang ito? Paulit-ulit, tinantantiya, at maya-maya ay may kakawilihang bagay... at maagaw ang pansin, hanggang mawala na sa isipan kung ano ang mahalaga at hindi mahalaga sa sisimulang gawain.
   Ninanasa natin ang mga bagay na kung saan ay wala tayong kontrol, at ang masakit pa dito ay hindi tayo nasisiyahan at walang satispaksiyon sa mga bagay na may kontrol tayo. Kailangan natin ang regular na huminto, at alamin ang tinutungo kung ito ang tunay na hangarin at priyoridad natin sa buhay. Mahalaga na madetermina sa ating sarili kung anong mga bagay ang makabuluhang harapin, at nang sa gayon ay maiwasan ang mga walang katuturan na umaagaw sa ating ng atensiyon.; ano ang higit na magastos at matagal matapos, at ano ang hindi; anong desisyon ang higit na makakatulong, at alin naman ang hindi. Sino sa mga kaibigan ko ang aking sasamahan, 'yong bang masayahin?.. o, ang madaing at problemado?
   Kahit na ibayong nakakalito, nakakapagpahirap o nakakasakit sa buhay ay magagawang katanggap-tanggap kung malinaw at nakakatiyak tayo sa gagawing kapasiyahan. Dahil dito nakasalalay kung magiging masaya, maligaya, at pawang pasakit ang dadanasin mo sa buhay. Kung hindi ka makapagdesisyon at wala kang desisyon, isa na itong desisyon.

Magtiwala sa sarili at magpasiya kung ano ang itinitibok ng iyong puso. Hindi ka ipagkakanulo ng iyong puso.

Thursday, September 11, 2014

Mahalagang Tandaan ItoAng buhay ay tulad ng alingawngaw (echo)anuman ang ipadala mo 
ay siya ring bumabalik.

Marami ang hindi nakakapuna na walumpong porsiyento (80%) ng kasiyahan o satispaksiyon sa buhay ay nagmumula sa mga relasyon na may pagmamahalan at pagkakaisa. Isipin ang tungkol dito… kapag nasa dulo ka na ng iyong buhay at babalikan mo ang mga alaala ng kahapon, anong mga bagay ang tunay na mahalaga at sadyang hindi mo makalimutan?

Anim na kataga lamang… ang kalidad ng iyong mga relasyon.

   Pag-aralan ang tanong na ito: Kung ang iyong mga relasyon ay siyang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay, ano ang ginagawa mo sa ngayon--para ang mga ito ay magkatotoo?
   Isa pang tanong: Ano ang pinaka-epektibong paraan para makalikha at maipagpatuloy ang mabuting mga relasyon sa iba?
   Buong pusong tanggapin ang nakaatang na responsibilidad (100 porsiyento) sa pakikipag-relasyon, at walang inaasahan o hinihintay na kapalit (0-sero porsiyento) maging salapi, tulong o materyal na bagay. Gawin itong prinsipyo sa buhay, formula 100/0, at nakalaan doon sa mga tao sa iyong buhay na kung saan ang mga relasyon ay napakahalaga at mabilis na gampanan, iwasan, hatulan, punahin, pintasan at sisihin.
   Madali lamang na matupad ito at kusang sumisibol sa ating mga puso, kapag ginampanan nang puspusan at makatao. Bilang tunay na Pilipino, kailangan ang wagas na pagtaustos (commitment) sa relasyon at matatag na disiplina sa sarili na mag-isip, kumilos, at magbigay ng 100 porsiyento. Bawat isa sa atin ay kailangang mabatid ang mga relasyon na kung saan ang prinsipyong ito ay tuwirang nararapat.

Hakbang 1—Tiyakin kung ano ang magagawa mo para mapabuti ang relasyon… at gawin kaagad ito. Ipakita ang paggalang (respect) at kabutihan (kindness) sa kapwa, kahit na karapat-dapat ito o hindi para sa kanya.
Hakbang 2—Huwag umasa ng anuman bilang kapalit. Bamban, hungkag, zero, zip, kaput, nada.
Hakbang 3—Iwasan ang anumang, binibigkas, pinupuna, pinipintasan, sinisisi o ginagawa (kahit na sukdulang paghamon at nanggigigil ka na)… na mapektuhan ka. Sa madaling salita, huwag kagatin ang pain o patibong na inihahanda sa iyo para mapighati ka. Sinuman ay hindi makakaapekto sa iyo kung wala kang pahintulot.
Hakbang 4—Ibayo pang magsikhay at patatagin ang iyong pagka-magiliw at kabutihan. Higit na mainam kung may kasama pang lambing at pagmamalasakit. Kadalasan ay madali tayong sumuko at bumigay kaagad, lalo na kung ang ibang karelasyon ay hindi agad napansin at sinuklian ito ng kapalit kahit anuman. Tandaan, huwag umasa ng anumang kapalit.
   Kung minsan (madalang ito), ang relasyon ay nananatiling balakid at isang paghamon, nakalalason, kahit na 100 porsiyento at ibayong disiplina ang itinataustos mo dito. Kung ito ang nagaganap, kailangang iwasan ang “Maalam (Knower)” at palitan ito bilang “Nag-aaral (Learner).” Iwasan ang Maalam na mga pahayag/kaisipan tulad ng “Hindi ka na natututo,” “walang kwenta ang nagawa mo,” “Ako ang tama at nakapag-aral, at ikaw ay mali,” “Makinig ka sa akin nang mabago ang buhay mo,” “Kailangang matutuhan mo ang paniniwala ko para lumigaya ka.” “Sundin mo ako para gumanda ang pagsasama natin,” at atbp.
   Higit na mainam ang Nag-aaral na pahayag/kaisipan tulad ng “Hayaan mong pag-isipan ko kung ano ang mangyayari nang maunawaan ko ang sitwasyon,” “Maaaring namali ako,” Nais kong malaman kung ano ang tunay na intensiyon mo sa bagay na ito?” “Puwede bang malaman ko kung bakit ka nagagalit?” “Kung maaari lamang, pabayaan mo muna akong makapag-paliwanag,” at atbp. Sa madaling salita, maging mapagtanong at hindi ang mag-reaksiyon kaagad!
   Pambihira ang paraang ito at iilan lamang sa atin ang gumagamit; Kapag ipinairal mo ang iyong katapatan bilang tunay na ikaw (tunay na Pilipino) sa isang relasyon, kadalasan kaysa hindi, ang ibang tao ay mabilis na sinusuklian ito ng katulad na responsibilidad. Kung ano ang iyong ipinadama ay siya ring ipadadama sa iyo. Kapag pagmamahal, ang kapalit nito ay pagmamahal din. Hiyaw at galit ang ipinapakita mo, ito din ang igaganti sa iyo. Anuman ang iyong itinanim ay siya mo ding aanihin.
   Sa pangyayaring ito, ang 100/0 na relasyon at mabilis na napapalitan hanggang sa umabot ng 100/100 na mabuting relasyon—isang patuloy na pakikitungo para sa maligayang pagsasama at matiwasay na buhay.

Ang simula ng pag-ibig ay hayaan ang ating mga minamahal na makilala at yumabong ang kanilang mga sarili, hindi ang pilipitin sila na magaya ang ating pagkatao. Kapag lagi tayong nagtuturo, ang minamahal lamang natin ay ang ating repleksiyon na kailangang  makita natin sa kanila.