Friday, May 31, 2013

Supilin ang Kalungkutan
Ang magnasa ng hindi sa iyo ay pintuan ng kapighatian. Ang managhili at mainggit naman ay mga haligi ng kasawian.

No comments:

Post a Comment