Thursday, January 19, 2017

IsangPilipino


Simulan na!

...at ang lahat ay madali na lamang.


Ngayon ang pinakamahalagang sandali sa iyong buhay; wala sa nakaraan at wala rin sa hinaharap.
Bahagi ng pagkabagot at pagkabugnot natin sa bawat araw ang tatlong personalidad na gumigising sa atin kung sino ang dapat masunod sa ating sarili; kung sino tayo noon, kung sino ka ngayon, at kung sino ikaw sa hinaharap. Nakakalimutan na ang bawat sandali ay mahalaga; laging bagung-bago, subalit kadalasan ay pinupuno ito ng hapdi ng kahapon at pagkatakot sa hinaharap, kaysa simpleng tamasahin ang kasalukuyan.
   Marami sa atin ang buhay ngunit patay ang diwâ. “Zombie” ang taguri nila, nabubuhay pero kinukunsumo ang buong araw sa mga hinagpis ng nakaraan, laging may kinatatakutan at ayaw harapin ang bukas, nakababad at nasanay na sa mga pagka-inggit, selos, mga panghihinayang, at mga pagkagalit. Laging tumatakas sa kasalukuyan, nasa mga idolo, mga panandaliang aliwan, eat bulaga, artista, basketbol, huweteng at lotto. Hindi sila mga buhay, mga bangkáy silang gumagalâ sa ating paligid.
   Pag-aralang mabuhay sa kasalukuyan; walang nakaraan, dahil lumipas na ito at walang hinaharap, dahil hindi pa ito nagaganap at walang katiyakan na mangyayari pa. Ang tangi lamang na may kontrol tayo ay NGAYON, sa mga sandaling ito. Sapagkat narito ang uri at antas na masusukat ang kapayapaan sa isip, kaunlaran, at kaligayahan na ating hinahangad sa buhay . At  mapapatunayan lamang ito kung magagawa nating buhayin ang mga sandaling ito nang walang inaala-ala at inaakala. Sapagkat gaano mang kalalim nating alalahanin ang kahapon, o ang hinaharap, pag-aaksaya lamang ito ng makabuluhang panahon, Sa halip, harapin ang araw na ito, ngayon, nang nakabukas ang isipan.
   Kaysa manghinayang at sisishin ang nakaraan, o mangamba kung ang hinaharap ay bubutí o sasamá, higit na mainam ang damahin ang kasalukuyan, ngayon na. Unawain na ang lahat ng naganap ay dinala ka sa sandaling ito; sa kalagayan mo ngayon, upang makagawa ng higit pa kaysa dati upang lalong paghusayin at pagandahin pa ang iyong hinaharap.
   Ang buhay ay nagaganap kahit tayo abala sa pagpaplano. Ito ay patuloy at hindi ka kailanman hihintayin nito. Tumatanda tayo, nagbabago ang ating kapaligiran, nagiging abala din ang ating mga anak, maninirahan sila sa malalayong pook, ang iba naman ay yumayao na nang hindi nakapag-paalam, at ang marami sa ating mga pangarap ay hindi natutupad. Sadyang nakakalimot tayo na mabuhay nang ganap at patuloy sa walang hintong paghahanap.
Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kaibuturan mo, at ito ay hawak mo na… Ngayon.
   Walang garantiya ang bukas, ito na ang araw na may magagawa tayong pagbabago. Kung papahalagahan natin ang sandaling ito, wala na tayong maa-alaala pa ng kahapon o ng anumang pangamba sa hinaharap. Dahil patuloy tayong nakatuon sa NGAYON, at laging abala sa mga bagay na magpapaunlad at magpapaligaya sa ating mga sarili. Batas ito na hindi mababali: Nais mong malaman ang nakaraan? Tignan ang kasalukuyang buhay. Kung nais naman na malaman ang hinaharap, tignan ang ngayon.
Ang mainam na preparasyon para sa kinabukasan ay magagawang mahusay na ngayon!

Thursday, January 12, 2017

Pumanà nang may Mapalà


Kaibuturan: Ang Ating mga Saloobin sa Buhay
Bagama’t magkakaiba ang ating mga pananaw tungkol sa kung anong mga bagay ang makapagpapaligaya sa atin, lahat naman tayo ay magkakatulad na umaayon sa mga positibong karanasan na nakapagbibigay ng kaligayahan at maging huwaran sa ating buhay.
   Sa araw-araw na pakikipag-relasyon sa ating kapaligiran, narito ang 12 dakilang susi na ating ginagampanan.
1. DIREKSIYON  - Magkaroon ng lunggati na pagtutuonan ng atensiyon.
Ang makadama ng magandang pag-asa tungkol sa hinaharap ay mahalaga at ating ikaliligaya. Lahat tayo ay kailangan ang mga lunggati upang magkaroon ng motibasyon na harapin ang mga paghamon o pagsubok bilang mga oportunidad. Ito ang gumugulantang at nagpapasigla sa atin, lalo na kung ang mga ito ay ating nalalagpasan at napagtatagumpayan.
   Kung susubukan naman natin ang mga bagay na imposibleng makamit, nagdudulot lamang ito ng matinding pasakit at mga panghihinayang. Bagama’t may kakayahan tayo na makagawa ng mga ekstra-ordinaryong bagay, kailangan din na tumbasan natin ito ng mga ekstra-ordinaryong mga pagkilos. Kung nais na madoble ang resulta, doblehin din ang antas ng pagsasakatuparan.
   Bawa’t pagsusulit sa ating buhay, nagagawa nito na maging mapait o malasà tayo, sa bawa’t problema na dumarating ay binabakli o pinatitibay tayo. Nasa ating pagpili lamang kung nais nating maging tagumpay o bigo; panalo o talunan; kapighatian o kaligayahan… anuman ang mapili mo, narito ang iyong kapalaran.
   Ang pagpili ng matayog na ambisyon ngunit makatotohanang lunggati ay nakapagbibigay sa ating buhay ng direksiyon, at nakapagdudulot ng pakiramdam ng katuparan. Isang satispaksiyon na ating tinatamasa kapag napagtagumpayan natin ang mga ito.
1.      Nagsimula ito sa isang pangarap.
2.      Nabuo ang isang lunggati.
3.      Sumunod ang mga pagkilos.
4.      Tumanggap ng kabiguan.
5.      Pinilit na bumangon at nagpatuloy.
6.      Ulitin ang mga hakbang na bilang 3-5.
7.      Nakamit ang tagumpay.
   Kung walang direksiyon, kahit saan mapadpad doon na humihimlay.

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

 

Tumitig hindi Tumingin2. MAGMASID -Nasumpungan mo na ba ang kagandahan ng buhay? Makakamtan lamang ito kung paagmamasdan natin ang ating kapaligiran.

Sa totoo lamang, laging nakatunghay ito at naghihintay sa sinumang gising na. Dangan nga lamang, ang karamihan sa atin ay lubhang abala sa mga bagay na nagnanakaw ng kanilang mahahalagang atensiyon. Lalong-lalo na sa mga panandaliang aliwan na kinahiligan nilang gawin at mistulang ritwal na. Kailangan huminto at gumising nang tuluyan mula sa pagkakaidlip na ito.
   Magmasid tayo sa mga kaganapan, sapagkat anuman ang ating nalalasap sa mga pakikibaglaban sa buhay ay sadyang ipinapadala sa atin para sukatin ang ating katatagan, at para lalo itong pagtibayin. Ang mga pasakit at mga pighati ay idinudulot upang ating matutuhan na makiramay. Ang mga pakikibaka ay ipinapasan sa atin upang maunawaan natin kung papaano magpahalaga. At pinatutulo ang ating mga luha upang ganap nating mabatid kung gaano madama ang wagas na kaligayahan.
   Maging mapagtanong at mapaglimi—alamin kung ano ang iyong mga priyoridad sa buhay. Tigilan nang halungkatin pa ang nakapanlulumong mga nakaraan, at umiwas na alalahanin pa ang hinaharap, walang katiyakan ang mga ito at walang sinuman ang nakakaalam. Ang mayroon lamang tayo ay ang NGAYON—pagindapatin natin ito, sapagkat dito lamang tayo may kapangyarihang kumilos.
   Ang wika ni Ama, “Mayroon lamang dalawang araw sa buong taon na wala na tayong magagawa pa. Ang isa ay kahapon at ang isa naman ay bukas pa, ang mayroon lamang tayo ay ang araw na ito, ngayon ang tamang sandali para magmahal, maniwala, lumikha, gumawa, at makatotohanang mamuhay nang mapayapa at maligaya. Harapin ang mga pakikibaka nang may pananalig at may kabatiran na walang limitasyon sa anumang bagay na iyong natupad.
  Ang buhay ay HINDI magsisimula bukas. Simulan na itong ipamuhay NGAYON.
 Walang kahapon at bukas—NGAYON ang sandali para gawin ang iyong kapalaran.

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

Tatag at Tibay3. KATATAGAN  -Katulad ng salamin, patuloy, matatag, walang ipinagbabago. Ibinibigay lamang ang repleksiyon ng nakatingin dito.

Lahat tayo ay dumaranas ng mga pasakit, mga kawalan, mga kabiguan o mga kapighatian sa ating buhay. Subalit kung papaano tayo makakabalikwas o makakabangon mula sa mga ito ay malaking panggising sa ating pagkatao. Narito ang pagkakataon para masubukan ang ating katatagan kung tayo ay panalo o talunan sa buhay.
   Kadalasan ay hindi natin mapipili kung anuman ang nangyayari sa atin, ngunit magagawa naman nating piliin ang ating sariling saloobin sa anumang nagaganap sa atin. Tayo ay may kapangyarihang komontrol at supilin ang mga bagay na walang katuturan, at tanggapin lamang ang mga makabuluhan. Pahintulutan ang sarili na mabigo. Kung hindi ito matatanggap, kailanman ay hindi tayo matututo. At kung walang natutuhan, pawang mga kabiguan ang laging kaulayaw natin sa buhay.
   Sa pagtupad, hindi ito madaling magawa, subalit dito nasusukat kung gaano ang ating katatagan upang ang mga paghamon at mga pagsubok na ipinupukol sa atin ng tadhana ay mahusay nating mapagtagumpayan. Gawin lamang kung ano ang tama at makakabuti, hindi kung ano ang madali at basta makaraos na lamang.
   Huminto muna sa sandaling ito; pagmasdan at limiin kung anong papel o uri ng katauhan ang ginagalawan mo sa iyong buhay. Ito ba ay talagang IKAW o yaong nais ng iba para sa iyo? Magsanay ng mga kaparaanan na tahasang magampanan ang tunay mong katauhan. Katulad ng repleksiyon mo sa harap ng salamin, anumang gawin mo ay gagayahin nito. Ganito din ang isinusukli ng iyong mga karelasyon ayon lamang sa ipinapakita mo.
   Iwasan na lisanin ang mundong ito bilang kopya ng iba. Hindi mo kailangan ang sinuman na ipaalam sa iyo kung sino ka. Ikaw ay kung sino ka at tanging IKAW lamang ang may kapangyarihan para sa iyong sarili. 
   Maging matatag, upang anumang unos ay hindi ka mailatag.

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan