Monday, August 29, 2016

Balanse at Espasyo

Anumang ating iniisip, sinasabi, at ginagawa ay nililikha kung anong uri ng buhay ang ating tinatahak na landas. Kung ang mga ito ay nakakasira o winawasak ang ating pagdadala sa buhay, may pagkakataon pa tayo upang  ito ay mabago. May kapangyarihan at kalayaan tayong pumili kung anong mga bagay ang makabuluhan at kung ano ang mga bagay ang walang katuturan. Piliin ang tama kaysa mali.
   Sa pagitan ng aksiyon at reaksiyon ay may espasyo. Sa pagitan ng kapanganakan at kamatayan ay may gitling o espasyo. Ang espasyong ito ay ang buhay mo at kailangang balanse ito. Narito ang ilan sa mga makakatulong:
Tungkol sa mga tao: Piliin lamang ang nagpapahalaga, nagbubunyi, at nagbibigay kalinga sa iyo. Iwasan ang mga maiingay, negatibo at lason na mga tao, pinapatay ka nila ng unti-unti para magkasakit ng malubhang karamdaman. Ang mga bagabag at kapighatiang dulot nila ay sapat na upang masira ang iyong pamumuhay. Ang mga miserableng tao ay mapaghanap ng mga bibiktimahin at kasiyahan na nila ang may makasama. –Maglaan ng espasyo at distanya para hindi mahawà.
Sa masamang ugali: Walang sinuman na perpekto. Kaya nga nilikha ang lapis na may pambura. Bawat nilalang ay may masamang pag-uugali na kinasanayan na. Mayroong mga sariling panuntunan at mga paniniwala na sila lamang ang may katwiran. Anumang nais nila, ito ang kailangang gawin mo. –Maglaan ng espayo at balansehin kung ano ang maitutulong at huwag tanggapin ang makakasamà.
Pagmamahal na walang pagmamaliw: Maging maingat at nakikiramdam. Magmahal nang walang mga kundisyong pinaiiral. Maglibang at magsaya sa tuwina. Tawanan ang mga problema. Simpleng Patakaran: Para sa Babae- Mahalin ngunit huwag unawain. Para sa lalake: Huwag mahalin ngunit unawain. –Maglaan ng espasyo upang maramdaman ang pagmamahal. Bigkasin sa tuwina ang; “Yes, dear?” At ang lahat ay madali na lamang.
Mga Prinsipyo sa Balanseng Pamumuhay
1.      Saloobin/Panuntunan
2.      Obligasyon/Pag-akò
3.      Tungkulin/Responsibilidad
4.      Pagkalinga/Pagmamalasakit
5.      Paglilingkod/Pagdamay
6.      Kagalingan/Kahusayan
7.      Pananalig/Kaluwalhatian
   Maglaan ng panahon ngayon na pagpasiyahan kung ano ang nais mo sa hinaharap. Piliin ang higit na makakabuti para sa iyo at gawin kaagad ito. Hanggat ipinagpapaliban mo patuloy din ang mga problema na binabalikat at pinagtitiisan 

No comments:

Post a Comment