Monday, August 29, 2016

Ang Magsama at Hindi Biro

Madalas, tayo mismo ang lumilikha ng ating mga kapighatian, na dulot ng sobrang ekspektasyón. Hindi na tayo nagsawà sa paghihintay na kumilos ang iba gaya na ating inaasahan. Huwag nating gawing ugali ang maghintay. Kung tayo ay may nais, magiliw natin itong hilingin. Diretso at walang paliguy-ligoy. Simpleng mga kataga at hindi kumplikado. Malaki ang nagagawa ng pakiusap, pakikinig, at pagmamalasakit.
   Madali tayong makalimot na ang tamang relasyon ay 100 porsiyento. Hindi ang 50 porsiyento mula sa kanya at 50 porsiyento mula sa iyo. Kung hindi rin lamang maibibigay ang 100 porsiyentog pagmamahal na magmumula sa iyo, makakatiyak ka ng maraming pagkukulang, mga alitan, mga bantàan, at hiwalayán sa relasyon mo kahit kanino.
   Ang tunay at wagas na pagmamahal ay 100 porsiyento at madalas, patuloy na dinadagdagan pa ito habang tumatagal ang pagsasama. Patunay lamang na talagang nakaukol kayo sa isa’t-isa, walang iwanan at patuloy na ipinaglalaban ang inyong pag-iibigan.
   Huwag pakaisipin kung ano ang sa isang linggo, sa mangyayari sa isang buwan. At lalo naman ang mangyayari sa loob ng isang taon. Ang mabuting paraan ay ipukos o ituon ang iyong isipan sa buong maghapon, … sa loob ng 24 na oras na nasa iyong harapan ngayon, at masiglang gawin ang iyong magagawa sa araw na ito patungo kung saan naroon ang iyong mga pangarap.

   Panatilihing nagdudulot ng mabubuting gawà, at magbabalik ang mga ito sa iyo ng sampung hindi inaasahang biyayà.

No comments:

Post a Comment