Monday, August 29, 2016

Magmahal upang Ikaw ay Mahalin din.

Anumang bagay na nais mong makuhà, ibigay mo muna. Lahat ng bagay na nais nating mangyari o makamit, magsisimula muna sa atin. Mula sa isipan ay isang ideya o pangarap, isang hangarin o lunggati para magawang kumilos, magsikhay at isakripisyo ang sarili, upang marating ang tagumpay.
   Walang mangyayari sa paghihintay kung walang aksiyong umiiral. Kung palaging umaasà, napapaawà, at nakadepende sa iba, wala itong makukuhà. Tanggapin natin ang katotohanan, “Nasa Diyos ang awà, ngunit nasa tao ang gawà.” Kung hindi ka kikilos, kikilusin ka ng iba. Ito ang dahilan kung bakit may amo at may utusan. May panginoon at may alila.
   Lahat tayo ay may nakatagong kayamanan at mga potensiyal na kakayahan mula sa ating mga sarili. Tayo lamang ang humahadlang upang ito ay kusang mailabas. Higit pa nating inuuna ang mga panlabas na mga bagay kaysa ang pagyamanin ang ating mga sarili upang umunlad. May nananalangin ngunit ayaw namang makinig. May laging nagangakò ngunit laging napapakò. May panahon sa mga walang saysay at ayaw mapagod sa mga makabuluhang bagay. May mga naisin ngunit kung gagawin ay mainisin. Laging dumaraing at tila nais mapansin.

   Kung tahasang may nais ka… simulan mo nang magbigay (magsikap) para ito makuhà. Kailangan lamang na magtiwala ka sa iyong halaga at mga kakayahan upang ang iba ay makilala ang iyong tunay na kahalagahan. Magtanim, nang ikaw ay may anihin.

No comments:

Post a Comment