Monday, August 29, 2016

Simulan nang Kumilos

Napakaganda ang takbo ng buhay, malaya kang pumili anumang naisin mo hanggat makakaya mo itong magawa ay mapapasaiyo. May kalayaan kang piliin kung sino ang nais mong maging ikaw, alamin kung ano ang mga naisin mo at makamtan ang mga ito, at ang pumunta sa direksiyong magpapaligaya sa iyo. Walang sinuman ang makakahadlang tungkol dito kung hindi mo papayagan.
   Gawin ang mahihirap na bagay habang madaling gawin ang mga ito, at gawin kaagad ang malalaking bagay habang maliliit pa ito.
   Siya na may kontrol sa iba ay maaaring makapangyarihan, subalit siya na nagagawang kontrolin ang sarili ay siyang tunay at higit na makapangyarihan.
   Sa kaibuturan ng iyong pagkatao ay naroon ang mga kasagutang iyong hinahanap; alam mo kung sino ka, ano ang iyong mga naisin, at kung saan ka patungo. Dangan nga lamang, hindi mo ito nabibigyan ng kaukulang atensiyon. Higit na mahalaga para sa iyo ang mga panlabas na bagay na patuloy na humahalina sa iyo.
Ang tanong: Bakit tila alinlangan ka, at higit na mahalaga para sa iyo na pag-ukulan ng atensiyon ang mga panandaliang aliwan na umaaksaya ng iyong mahalagang panahon? Anuman ang kalagayan mo sa ngayon, ikaw ang tanging may likhà nito at tanging may kakayahan na baguhin ito para sa iyong kapakanan.

Ano pa ang hinihintay? Kumilos ka na!Ngayon na!

No comments:

Post a Comment