Monday, August 29, 2016

Mahiwaga ang TUBIG

Hindi ba kapansin-pansin na walang matigas, malambot, malaki, makipot, malalim, at higit na mahubugin kaysa tubig, lahat ng bagay gaano man ang taas at hugis nito ay kaya nitong pakibagayan. Ibuhos mo ito sa isang lugal at kusa nitong hahanapin kung saan ang pinakamababa at doon maglalagi. Marami tuloy ang nagsasabi, “Kung tubig lamang ako, wala akong makakagalit.” Subalit marami din sa atin ang nakakaalam na malaking bahagi ng nasa ating katawan ay puro tubig, at 75 porsiyento ito.
   Kung gayun… at ito ang totoo, bakit naghihirap tayo na makisama o makibagay sa ating kapwa?
   Halos 75 porsiyento ng tubig ay siyang bumabalot sa kabubuan ng ating daigdig. Daang libo ang mabubuhay kahit walang pagmamahal, ngunit lahat ay mapipinsala at mamamatay kung walang tubig. Ang tubig ay buhay tulad ng hangin. Kung wala ito, walang mabubuhay anuman sa mundong ito. Ginagamit natin ang tubig sa mga inumin, sa pagluluto, sa paglilinis, sa paggawa, sa mga aliwan at maging sa paglalakbay. Ang tubig ding ito ang bumubuhay sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng mga pagkain. Bawat isa sa atin ay kumukonsumo ng 80 hanggang 100 gallon nito sa araw-araw bilang pangunahing pangangailangan.
   Mahiwaga ang tubig, ngunit pahapyaw lamang ang nalalaman natin tungkol dito. Kung susuriing mabuti, ito ang pinakamabisang panglunas sa lahat ng sakit. Hindi yaong mga idinuduldol ng mga doktor at nars na kumikita sa komisyon kapag malakas ang nagagawang benta sa mga gamot na gawa ng tao. Pawang mga kemikal at nakakaapekto sa ibang mga organ ng ating katawan ang mga pills o pilduras na ito.. Sa halip na makalunas, nagkakaroon pa ng maraming kumplikasyon.

   Laging iminumungkahi ng mga malulusog na at linisin ang ating bilyung-bilyong mga selula sa katawan. Kung ang paliligo ay gamit ang tubig sa paglilinis tao, ugaliing uminom ng 8 basong tubig o higit pa dito sa araw-araw upang makainom, suportahan, ng katawan, ang tubig din ang gamit upang linisin ang mga toxic  na nasa loob ng ating katawan.

No comments:

Post a Comment