Wednesday, August 03, 2016

Mahalaga sa Pagsasama: Ikaw, Siya, at si RelasyonSa dalawang tao na nagsasama, tatlong pagkatao o persona ang namamagitan dito; Ikaw, Siya, at ang Relasyon ninyo. Bagamat dalawa kayo na nagmamahalan, nagkakaisa, nag-uusap, nagtatalò, nagkakagalit o nag-aaway, si Relasyon ay palaging nasa gitna at siya ay nagmamatyag, nagagalak kapag may pagmamahalan, nasasaktan kapag may alitan, at lumuluha kapag may tikisan at hiwalayan.
Marami sa atin ang hindi nakakaalam na kung paglaanan lamang ng atensiyon si Relasyón, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, magagawa nating kontrolin at pakaisipin ang mga salita na ating binibitiwan. Tanungin natin si Relasyón;  "Kung bakit kailangang patuloy na magsama ang dalawang tao?'  'Kung kapayapaan at kaligayahan ang hanap, bakit may mga pagtatalo at alitan na nagaganap?' 'Kung tunay at wagas ang pagmamahalan, bakit hindi matanggap ang pagkakaiba ng mga ugali at katauhan?' 'Sino ba ang higit na mahalagang masunod, Ikaw? Siya? o si Relasyon?"
 
...at ito ang mga kasagutan ni Relasyón:

Bago ka magsalita; Sundin ang katagang, 'THINK'
T---truth/Ito ba ay totoo?
H---helpul/Ito ba ay makakatulong?
I---inspire/Ito ba ay makapagbibigay ng inspirasyon?
N---needed/Ito ba ay talagang kailangan?
K---kind/Ito ba ay may pagmamalasakit?

... at narito ang mga paliwanag ni Relasyón:

1-Hanggat magagawà; pakaiwasan ang pagiging kritikò o mapanurì -pamumunà, pamimintás, panghahamak, at panunuyâ. Ang matinding pananakit o bugbog sa katawan ay malilimutan, ngunit ang masaktan ang damdamin, habang buhay itong dadalhin.
2-Umiwás sa mga negatibo at mapanghamak na mga pangungusap. Nagpapakilala ito ng iyong inseguridad at kawalan ng pananalig sa katotohanan . Ilalagay ka ng mga ito sa kapahamakan. Sapagkat sa mga paliwanagan, kung sino ang naiinis, sumisigaw, at nagagalit, siya ang talunan at panakip lamang ang makipagtalo.
3-Iwaglit na sa isipan ang mga tao na yumaò at nagsialis na sa iyong buhay. Lalo na kung isinasama sa pagtatalo pati ang mga kamag-anak. Sa halip, ilaán ang makabuluhang mga sandali para sa inyong ikaliligaya.
4-Ang pagdududà, pag-aakala, at mga hinuha o suspetsà ay siyang kalawang na sumisirà sa magandang pagsasama. Kapag may tiwala ka, pagkakatiwalaan ka din ng kapareha mo.
5-Piliting magawa ito: Iwasang ikumpara sa iba ang iyong karelasyon. Inaalisan mo siya ng pag-asa at kakayahang may magawa at magpatuloy pa.
6-Iwasang humatol, sa halip ay umunawa at magtiwala. Hindi mo kailanman naranasang naisuot ang kanyang sapatos.
7-Tanggapin ang kanyang  pagkatao kung sinuman siya. May kawikaan na hindi mo magagawang ituwid ang likod ng kubâ, kalikasan niya ito. Gayundin ang pagkatao ng sinuman, siya lamang ang tunay na may kontrol sa kanyang isipan. Ang kailangang kontrolin ay ang sarili mong isipan, ito ang nagpapahirap sa anumang relasyón.
8-Iwasang mag-alala at paulit-ulit na ipamukha na tulad ng sirang plaka ang tungkol sa mga bagay na hindi na mababago o maitatama pa.
9-Hikayatin at tulungan siya tungo sa kanyang pag-unlad. Purihin at magbunyi para sa inyong kagalingan at kapakanan.
10-Tawanan ang mga kabiguan at pasalamatan ang leksiyong natutuhán. Pinatitibay kayo nito upang patuloy na magkasama, maging masaya at mapayapa sa tuwina.
11-Igalang ang sariling paniniwala lalo na ang pananalig ng bawat isa. Katulad ng boteng lampara, siya lamang ang makapaglilinis ng sariling uling nito sa loob. Imposibeng malinis ang dilim nito, kahit na kaskasin mo pa nang libong ulit sa labas ang bote ng lampara.
12-Sa araw-araw maglaan na makagawa ng kahit na maliliit na bagay para ikasasaya sa bawat isa.
13-Tuparin ang mga pangakò at sabihin lamang ang katotohanan. Marami pang ipapaliwanag kapag nagsisinungaling. Ipagkakanulo ka nito para mawalan ng saysay ang integridad mo.
14-Payagan siya na magdesisyón para sa kanyang sarili. Higit siyang nakakaalam kung ano ang mahalaga at makakabuti para sa kanya.
15-Kung hindi ka naman tinatanong, huwag ka namang sumasagot. May panahon ang bawat bagay, isaalang-alang ang katahimikan nang magka-liwanagan. May espasyo sa pagitan ng aksiyon at reaksiyon, ito ang puno't-dulo sa kaganapan ng lahat.
16-Iwasang magturò, at huwag hanapin na makita ang iyong repleksiyón sa kanya. Huwag ipagpilitan na paniwalaan ang istilo o sistema ng pamumuhay na kinagisnan at kinawiwilihan mo. Ikaw ay unikò, pambihira, at walang sinuman na makakagaya o makakatulad pa sa iyo.
17-Piliting nakalapat ang mga labi at makinig nang maigi para ganap na maunawaan ang hinaing ng kaharap. Hindi isang katalinuhan na makakaya mong ipaliwanag at masasagot ang bawat usapan.
18-Hindi nakakatulong na sirain ang reputasyon at integridad ng isa para maipakita sa iba na ikaw ang biktima at martir sa pagsasama.
19-Iwasang maging personal ang mga pag-uusap at turingan, kung wala kang kinalaman huwag nang makialam. (mind your own business, and not: "If not my way, take the highway!"). Hindi nakukuha ang hinahangad para sa sariling agenda sa paulit-ulit na mga pagbabanta.
20-Kung nais na may makuha, ibigay mo muna. Wala kang aanihin kung wala ka namang itinanim. Katulad ng bangko, hindi mo magagawang mag-withdraw kung kulang at wala ka namang idini-deposito.
21-Iwasang mag-isip ng sariling komentaryo habang nagsasalita ang kaharap, sapagkat dito nagsisimula ang argumento na kadalasan ay humahantong sa sigawan at kahihiyán.
22-Ang tunay na pagmamahal ay walang mga kundisyong pinaiiral. Gumagawa ng mga paraan para sa ikaliligaya ng kasama.
23-Sabihin lamang nang tuwiran ang tunay na nais mangyari at walang paliguy-ligoy. Anumang nadarama, ito ang ipakilala.Walang ibinubungang mabuti ang mga pagkatakot, mga pangamba, at sobrang pag-aalala. Winawasak lamang nito ang magandang pagsasama.
24-Huwag pag-aksayahan ng panahon ang maliliit na mga bagay na wala namang katuturan para makalimutan ang tunay na mga prioridad sa buhay.
25-Pakatandaang maigi: Higit na mahalaga ang tao kaysa mga bagay at materyal!
Sa lahat ng ito, walang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Lahat ng mga bagay na napapakinggan o nababasa man ay pawang mga komentaryo at opinyon lamang. Ang higit na may kabatiran ay ang iyong mga karanasan at mga natutuhan.

Maraming Salamat po.

Jesse Navarro Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
ika-2 ng Agosto, 2016

No comments:

Post a Comment