Monday, August 29, 2016

Araw ng Pagtutuós

Sa isang nayon sa bayan ng Bagak sa Bataan, minsan sa isang taon, ang mga naninirahan dito ay nagkukulong sa kanilang mga bahay at naglalahad ng inihandang dalawang listahan. Habang nakatitig sa mataas na bundok ng Mariveles ay itinataas ang unang listahan at ipinaparating sa Kalangitan ang mga nilalaman nito. Ito ang ritwal sa nagaganap na tagpo sa isang silid ng bahay:
   “Narito po, aking Panginoon, ang lahat ng nagawa kong mga pagkakasala sa Inyo sa buong taon.”
   Dinukot mula sa kanang bulsa ang unang listahan, at isa-isang inilalahad ang mga kasalanan at mga kamaliang kanyang nagawa. Mga panlalamang sa negosyo, mga pangangaliwa, mga pananakit, mga paninirang puri, mga mapaminsalang tisismis, mga pagmumura, at mga bagay na sumisira sa mabuting pagkatao.
   “Ako po ay nagkasala sa Inyo, mahabaging Diyos. Tiklop-tuhod po ako na humihingi ng kapatawaran mula sa Inyo. Patawarin po Ninyo ako sa nagawa kong mga paglabag sa inyong mga kautusan.”
   Matapos maipahayag ang unang listahan, ay mabilis na inilabas ang pangalawang listahan mula sa kaliwang bulsa. Muling tumitig nang malalim sa bundok ng Mariveles at ipinarating ang nilalaman ng listahan sa Kalangitan.
   “At narito po naman ang mga pagkukulang na nagawa Ninyo sa akin.”
   Sa malakas na tinig ay inisa-isa ang mga bagay na mapait niyang naranasan sa buong taon. Mga gawain na buong-hirap niyang pinagtiisang matapos, ang pagkakasakit ng kanyang panganay na anak at malaking gastos na ginugol sa ospital para ito gumaling. Ang pagkasira ng kanyang mga pananim sa nagdaang bagyo, ang pagkawala ng kanyang kalabaw, at marami pang bagay na hindi niya magawang limutin.
   “Aking Panginoon, hindi naman po ako nagkukulang ng panalangin at pananalig sa Inyo, subalit tila hindi magkapantay ang nagawa kong mga pagkakasala sa mga kapighatiang dinanas ko at ng aking pamilya.”

   Matapos maipahayag ang pangalawang listahan, isang ritwal ang sumunod sa pagitan ng dalawang listahan, ang Araw ng Pagtutuos o palitan ng listahan sabay ng pagtatapos ang pahayag na,”Humuhiling po ako na Kakalimutan po Ninyo aking Panginoon, ang lahat ng aking mga pagkakala sa Inyo, at ako naman po ay kakalimutan din ang lahat ng Inyong mga pagkukulang sa akin. At tayo ay muling magsasama at magtutulungan sa panibagong taon na darating. Amen.

No comments:

Post a Comment