Wednesday, September 28, 2016

Kailangan ang Paggalang


Ilang linggo nang nakaratay si Mang Gusting sa mabigat na karamdaman. Batid niya na hindi siya magtatagal pa, at kahit na pauntol-untol ay ipinatawag niya ang kanyang maybahay na si Aling Tindeng.
   Sa tabi ng kama, kahit paanas ang pananalita ay nagbilin si Mang Gusting sa asawa, “Mahal kong Tindeng, nais kong magpagawa ka ng testamento para mailipat ko ang ating mga ari-arian sa ating mga anak. Pakisulat mo ang aking mga habilin: para sa ating panganay na si Alex; ibinibigay ko ang kalahati ng lahat nating mga ari-arian at pera sa bangko. Dahil sa lahat ng ating mga anak, siya lamang ang patuloy na may pananalig sa Diyos.”
   “Ay naku! Huwag namang ganyan, Gusting! Hindi kailangan ni Alex ang ganyang kalaking kabuhayan, mayroon naman siyang sariling maunlad na negosyo. At isa pa, may pananalig siya sa ating relihiyon. Ang mabuti pa, ipagkaloob mo ‘yan kay Berting. Kasi, siya lamang sa mga anak natin ang hanggang ngayon ay hindi mapagpasiyahan kung may Diyos o wala. Hindi pa nga niya nasusumpungan kung saan direksiyon ang kanyang buhay talaga pupunta.”
   “Ahh, ganoon bah, O sige ibibigay ko ang kalahati ng lahat ng ating kabuhayan kay Berting.”
    Napangiti si Aling Tindeng at masuyong nagpatuloy, Gaya nang aking nasabi, Gusting, hindi kailangan ni Alex ang anumang bagay. Ako na lamang ang bahala sa mga ari-arian para magawa kong lagi na matulungan ang ating mga anak sa kanilang mga pangangailangan.”
   “Palagay ko ay tama ka Tindeng. Ngayon, tungkol naman sa malaking lupa na ating pag-aari sa Maynila, ang aking desisyon ay iwawanan ko ito kay Melba.”
   Nanlaki ang mga mata ni Aling Tindeng sa narinig, Anooh! Kay Melba??? Nababaliw ka na ba Gusting? Mayroon na siyang mga lupa sa Makati at San Juan, bakit pati ‘yong nasa Maynila ay ibibigay mo pa? Nais mo bang maging negosyante siya at masira ang kanyang pamilya? Ang aking iniisip ay si May Jane, siya ang higit na nangangailangan ng lupa para sa kanyang pamilya.”
   Bagamat nahihirapang huminga at paanas nang magsalita, pinilit ni Mang Gusting na itaas ang ulo at palakasin ang boses, “Mahal kong Tindeng, sadya kang mabuting maybahay at mapagmahal na ina, at nauunawaan ko na hinahangad mo ang makakabuti sa bawat anak natin, subalit, kung maaari lamang sana… magpakita ka naman ng paggalang sa aking mga mungkahi o mga opinyon. Kung tutuusin, sa pagitan nating dalawa sa mga sandaling ito, sino ba ang mamamatay sa atin, ikaw ba o ako?”

Jesse N. Guevara
wagasmalaya.blogspot.com
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment