Friday, July 06, 2012

Mga Katangian ng Isang Mahusay na Pinuno

Ang kalidad sa buhay ng isang tao ay nasa tamang proporsiyon ng kanyang pagnanasang humusay, kahit saan mang larangan siya nakatuon.

 Ang pamumuno ay isang bihira at mahalagang katangian ng isang tao. Kung walang mga pinuno na mangunguna at mangangasiwa para hubugin ang isang pangkat, samahan, o kalipunan ng mga tao, ang lipunan ay mauusyami at walang kapupuntahan. Ganito din ang nangyayari kung hindi matino at walang pagmamalasakit sa kapakanan ng mga nasasakupan ang namumuno.
  Ang tunay na kalagayan ng isang lipunan ay nararapat lamang batay sa uri ng kanyang mga pinuno o sa mga taong umuugit sa pamahalaan. Kung sino ang iyong pinuno sa lipunang iyong ginagalawan, ay siya ring uri ng pamamahala na iyong makakamtan. Matiwasay o masalimoot man ito, nasa uri ng pinuno ito nakasalalay. At nasa atin naman ang sagradong kapasiyahan na palitan sila, kung sila’y mga problema sa halip na mga solusyon.

Ang mga Katangian
1 Ang mahusay na pinuno ay isang tao na hindi inilalagay sa kompormiso ang kanyang integridad at karakter kapag walang sinuman na nakatingin.

2 Ang mahusay na pinuno ay may natatanging moralidad at matibay na panininidigan sa katotohanan.

3 Ang mahusay na pinuno ay may kusang-palo at masidhing makamtan ang tagumpay para sa kagalingang panlahat.

4 Ang mahusay na pinuno ay hindi palaasa at laging naghihintay sa mangyayari na kailangan pang utusan.

5 Ang mahusay na pinuno ay hindi pabaya at laging nakatuon sa mga bagong inpormasyon at makabuluhan para sa kaunlaran ng bayan.

6 Ang mahusay na pinuno ay pinangangalagaan ang kanyang karangalan at pangalan ng kanyang pamilya maging sa pribado at publikong paningin.

7 Ang mahusay na pinuno ay hindi mapagkanulo, doble-kara o balimbing sa pabagu-bagong panahon, sa mga kaalyado, sa partido, at sa antas ng paglilingkod. 

8 Ang mahusay na pinuno ay hindi matabil ang dila, walang panahon sa mga walang katuturan at hindi nakakatulong, at laging nasa makabuluhang paggawa ang atensiyon.

9 Ang mahusay na pinuno ay masigasig na mabago ang kapaligiran laban sa kahirapan, kabuktutan, at kamangmangan.

10 Ang mahusay na pinuno ay hindi nasusuhulan at ipinagbibili sa anumang halaga ang kanyang sinumpaang tungkulin, at lahat ng tungkol sa pagtupad nito.

11 Ang mahusay na pinuno ay hindi tamad at laging nasa mga aliwan, sugalan o bisyo ng katawan, bagkus nasa paglilingkod lamang sa sambayanan.

12 Ang mahusay na pinuno ay mapagkumbaba, magiliw, at higit na pinahahalagahan ang maliliit at karaniwang tao.

13 Ang mahusay na pinuno ay laging nakatuon sa isipirito ng bayanihan o sama-samang pagtutulungan at kooperasyon.

14 Ang mahusay na pinuno ay isang huwaran at modelo na tinutularan.

15 Ang mahusay na pinuno ay may positibong saloobin at makabuluhang tanawin sa kagandahan ng buhay.

16 Ang mahusay na pinuno ay magalang at masuyong tinutupad ang paglilingkod sa bayan. Nangunguna sa disiplina at pagsupil sa mga kalapastanganan at pandaraya sa kalakal.

17 Ang mahusay na pinuno ay may makabayang adhikain sa ikakaunlad ng bayan, lalo na sa pagpapairal ng mabubuting gabay at panuntunang makatao.

18 Ang mahusay na pinuno ay nangunguna sa pagtangkilik sa mga produkto, mga ani sa agrikultura, palaisdaan, pag-aalaga ng mga hayupan, at likas na mga bungang-kahoy at gulay ng sariling bansa.

19 Ang mahusay na pinuno ay may pagdakila sa tungkulin at nakahandang ipaglaban ito kahit anuman ang mangyari sa sinumang mangangahas na ito’y salaulain.

20 Ang mahusay na pinuno ay mapagmahal at tagapagtaguyod sa pagpapaunlad ng sariling wika, mga tradisyon, mga sining at kulturang Pilipino.

21 Ang mahusay na pinuno ay tunay na Pilipino na makaDiyos, makaPamilya, makaKalikasan, maKatarungan, at makaBayan.

   Upang mapatunayan ang tunay na pinuno, kailangan niyang pasanin ang bigat ng kanyang mga nasasakupan sa kanyang mga balikat at magsakripisyo para sa ikakaunlad ng lahat. Bagama’t iilan at umuunti na lamang ang kanilang mga bilang, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa, na kahit papaano’y may natitira pa ring mga tunay na Pilipino na nagmamahal sa ating bansa. Ito ang mga tao na ang tangi nilang hangarin ay ang makapaglilingkod lamang sa sambayanan at hindi nakatuon sa pansariling kapakinabangan o nasa pagpapayaman sa kanilang mga tungkulin.

Mayroon ka bang kilala na tumutugon sa mga mahuhusay na katangiang ito?


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment