Monday, August 29, 2016

Ang Dalawang Talilong

at ang Banak
Nangyari ito sa ilog Talisay. May dalawang maliliit na isdang talilong ang lumalangoy sa tubig nang masalubong nila ang malaking isdang banak na kumindat sa kanila at nagtanong,
   “Magandang umaga sa inyo. Kamusta na mga iho ang tubig?”
   Hindi pinansin ng dalawang talilong ang banak at nagpatuloy sa kanilang paglangoy. Maya-maya pa ay nagtanong ang isang talilong, “Ano ba ‘yong tinanong ng banak na TUBIG? Ano ba ‘yon, alam mo ba ‘yon, kung ano ang TUBIG?
   “Hindi ko rin alam ‘yon, kung ano ang ibig sabihin ng TUBIG!” Ang wala sa loob na sagot ng pangalawang talilong.
 -Marami sa atin ang katulad ng dalawang talilong na ito, bagamat 75 porsiyento ng ating katawan ay TUBIG, hindi natin lubos na nalalaman ang kahalagahan nito.
at ang Kanduli
   Isang malaking matandang kanduli ang kanilang nakasalubong at nagmamadali ito sa paglangoy. Nagtanong ang isang talilong, “Bakit po kayo humahangos at tila may kinakatakutan kayo?”
   Sumagot ang kanduli, “Patuloy ang pag-ulan at may darating na malaking pagbahà, at tiyak aanurin tayong lahat patungo sa dagat na kung saan ay maraming iba’t-ibang malalaking isda na kakain sa atin. Kailangang sumalunga tayo doon sa bundok nang hindi tayo matangay ng malalakas na agos.”
  “Hus, ‘di totoo ‘yan. Panatag na kami dito!” ang paismid na tugon ng isang talilong at nagpatuloy sa paglangoy, pasayaw-sayaw na walang alalahanin.
-Mapapansin ito sa mga maralita kung bakit nananatili sila sa pagdarahop. Bagamat marami ang nagpapahayag na darating ang matinding kahirapan, sila ay laging panatag at hindi nagsisikap sa pag-unlad, patuloy pa rin na umaasa na ang buhay ay tulad pa rin ng dati. At “Bahala na.” ang laging bukam-bibig nila.
at angTilapia
   Sa isang sapa, nadaanan nila ang nangnginain na isdang tilapia, Hoy tilapia, wala ka na bang kabusugan at pati dumi ng kalabaw ay pinagtitiisan mo?” Magkasabay na humalakhak ang dalawang talilong.
   “Mabuti na ito kaysa diyan sa may tabyò na may mga nakalawit na pagkain mula sa pamingwit, ‘yon pala ay pain at mga patibong. ‘Yong kaibigan ko na isdang biyà ay nahuli kanina lang.” Ang paliwanag ng tilapia.
    Napaismid ang isang talilong, Hus, maniniwala ka ba sa kanya? Ayaw lamang ng tilapia na makahati tayo sa pagkain niya, kaya tinatakot niya tayo.  Ang mabuti pa ay puntahan natin ang tabyò at nang malaman natin.” Ang susog na isang talilong.
    Laking gulat nila nang makita na nakalawit at humahalina ang pagkain na pain. Sa kapaguran ng paglangoy, kaagad na nag-unahan ang dalawa na kainin ang patibong. Huli na nang mapansin nila na magkasabay silang hinatak pataas at nahuli ng pamingwit.

-Karamihan sa atin ay mahilig na manghinala at magduda kapag may magandang balita. Higit nating pinapahalagahan ang ating sariling paniniwala kaysa mga reyalidad na tumtutugmà sa praktikal na kaganapan. 

No comments:

Post a Comment