Monday, August 29, 2016

Kaharian ng Diyos

Hindi makatulog nang ganap si Carding at nababalisà nitong mga huling araw. Nararamdaman niya na tila nagkukulang siya ng paglilingkod at hindi nalulugod ang Diyos sa kanya. Sa araw na ito, nagpasiya siya na idulog kay Pastor Mateo ang bumabagabag sa kanya at kung ano ang nararapat niyang gawin. At ito ang ipinahayag sa kanya ng butihing pastor:
   Si Abraham ay kumalinga ng mga estranghero, at ang Diyos ay nalugod.
   Si Elijah ay ayaw makisama sa mga estranghero, at ang Diyos ay nalugod.
   Si Juan na nagbibinyag ay nagpunta sa disyerto, at ang Diyos ay nalugod.
   Si Pablo ay ginalugad ang mga lunsod ng Emperyong Romano, at ang Diyos ay nalugod.
   Si Haring David ay ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa, at ang Diyos ay nalugod.
   Sinuman sa atin ay walang nakakaalam, … kung ano ang makakalugod sa Diyos.

Anuman ang itinitibok ng iyong puso, at ito ang iyong sinunod, ang Diyos ay malulugod.

Ang Kaharian ng Diyos ay nasa iyong kaibuturan. Tungkulin mo itong sisirin at pakawalan.

   Hindi lamang kalikasan ng mga tao ang mahumaling sa materyal na mga bagay at karangyaan, kailangan ding mabaling sila sa ispiritwal na makakatighaw ng kanilang uhaw, kapag nabagnot at sumawa sila sa panandaliang mga aliwan. Sapagkat yaong lamang mga bagay na hindi nahahawakan at nakikita ang siyang pangunahing sangkap, upang ganap na mailabas ang kaluwalhatiang naghahari sa kanilang mga puso. 

No comments:

Post a Comment