Friday, July 06, 2012

At Patuloy na Naniniwala AKO


Dalawang paraan lamang para mapatunayan ang katatagan ng isang tao, ang isa ay itulak pababa, at ang isa naman ay hatakin pataas.

 Ang kahusayan ay . . .
      Higit na pangangalaga kaysa iniisip ng iba ay tama lang;
      Higit na pakikipagsapalaran kaysa iniisip ng iba ay kaligtasan;
      Higit na pangangarap kaysa iniisip ng iba ay karaniwan;
      Higit na umaasa kaysa iniisip ng iba ay puwede na.
      Higit na pagsisikhay kaysa iniisip ng iba na ayos lang.

Naniniwala AKO
Kung nais mong pamunuan ang mga tao, lumakad sa likuran nila.

Naniniwala AKO
Hindi ang mga iyak at kaingayan, kundi ang mga paglipad ng mga bibe, ang nanguna sa buong pangkat na lumipad at sumunod.

Naniniwala AKO
Saan man magtungo ang mga tao, kailangang sundan ko sila, dahil ako ang kanilang pinuno.

Naniniwala AKO
Ang pamumuno: Isang sining na magagawa mong ipagawa sa iba ang nais mong tapusin na gawain dahil nais niyang magawa ito.

Naniniwala AKO
Ang tunay na pinuno ay hindi kailangang mamuno, kuntento na siya na ituro lamang ang tamang daan.

Naniniwala AKO
Ang mga tao ay pinamumunuan lamang ng paglilingkod sa kanila; ang kautusan ay walang itinatangi.

Naniniwala AKO
Makilala na nakakalugod sa iba, lalo na kung namumuno ka, ang mamahala sa iba na may kabagsikan ay may isang kalamangan, subalit higit na mahusay ang kinalulugdan kaysa kinatatakutan.

Naniniwala AKO
Kung magagawa mong mabigyan ng lalong inspirasyon ang iba, na lalong may malaman pa, na lalong may magagawa pa, at lalong mapahusay ang kanilang mga kakayahan, ikaw ay isang  mahusay na pinuno.

Naniniwala AKO
Ang ultimong kasukatan ng isang tao ay hindi kung saan siya nakatindig sa mga sandali ng kapanatagan, bagkus kung saan siya nakatindig sa panahong ng mga paghamon at kontrobersiya.

Naniniwala AKO
Sinuman ay magagawang hawakan ang manibela kapag panatag ang karagatan.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment