Friday, July 06, 2012

Naniniwala AKO


Sa buhay na ito, kung nais mo ng pagbabago sa mga nakikita mo, simulan ito sa iyong sarili.

Naniniwala AKO
Ang pinakamahusay na bagay tungkol sa hinaharap ay dumarating lamang sa bawa’t isang araw na pagkakataon. Minsan lamang itong kumakatok na iyong dinggin; subalit kung masipag ka man, dadaigin ka ng maagap.

Naniniwala AKO
Ang tungkulin ng  pinuno ay makita ang hinaharap at mabatid ang kanyang organisasyon hindi bilang ito, bagkus kung ano ang kalalabasan o ikakatagumpay nito.

Naniniwala AKO
Isang serye ng mga karanasan ang buhay, bawa’t isa ay nagagawa tayong higit na matibay at matatag kaysa dati, kahit na mahirap itong mapatunayan. Dahil ang daigdig bagama’t masalimoot ay nalikha upang pagyamanin ang ating pagkatao, at kailangan nating matutuhan na ang mga kabiguan at mga karaingan na ating tinitiis, ay nakakatulong sa atin upang matatag na sumulong sa ikakatagumpay ng ating mga adhikain.

Naniniwala AKO
Ang pamumuno ay ang kapasidad na isalin ang bisyon sa reyalidad.

Naniniwala AKO
Ang tagumpay kailanma’y hindi natatapos, dahil ang nagawa mo kahapon ay makakaya mo pang mahigitan ngayon. Walang imposibleng bagay kung ang imahinasyon mo ay walang hanggan.

Naniniwala AKO
Ang dagdagan ng kaunti pa ang iyong ibinibigay kaysa inaasahan mula sa iyo ay isang mabuting paraan na higit na madagdagan ang iyong inaasahan.

Naniniwala AKO
Ang mga pinuno ay hindi ipinapanganak, sila ay ginawa. Sila ay nagsilitaw sa pagpupunyagi at mga sakripisyo, ito ang halaga na kung saan lahat tayo ay kailangang magbayad at magsakripisyo para makamit ang anumang lunggati na makabuluhan.

Naniniwala AKO
Ang bagabag ay siyang patubo na ibinayad ng mga taong nangutang ng kaguluhan.

Naniniwala AKO
Nakakamtan natin ang kalakasan, ang katapangan, at pagtitiwala sa bawa’t karanasan na kung saan ay huminto tayo at hinarap nang totohanan ang mga pagkatakot . . . kailangan nating gawin ang mga bagay na iniisip nating hindi makakaya.

Naniniwala AKO
Ang pamamahala ay ginagawa ang mga bagay na tama. Ang pamumuno ay ginagawa ang mga tamang bagay.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment