Saturday, July 28, 2012

Itama ang iyong mga Saloobin


Hindi kung ano ang nasa iyo o kung sino ka o kung nasaan ka o kung ano ang iyong ginagawa na nagpapasaya  o hindi nagpapasaya. Ito ay kung ano ang iyong iniisip tungkol dito.

28-  Italaga na mabubuting saloobin lamang ang mangingibabaw sa iyong mga kaisipan.

   Ang saloobin ang iyong pagkatao na kung saan mayroon kang buo at kumpletong kontrol. Ang mga panlabas na pangyayari ay nababago anuman ang iyong ginagawa, gaano ka katagal maninirahan sa isang pook, mapaunlad ang gawain o negosyo, at marami pang mga sitwasyong nakakaapekto sa iyo. At may mga makikialam, magdidikta at pinipilit na matanggap mo ang kanilang mga ideya at pananaw, nasa iyong kapasiyahan kung susundin mo ito. Bagaman ang saloobin ay itinuturing  na munting bagay, ito naman ang lumilikha ng malaking kaibahan sa iyong buhay.
   Ang saloobin ay naiiba. Sinuman ay walang kapangyarihan na panghimasukan ka na tanggapin ang anumang saloobin na ayaw mo. Bawa’t isa sa atin ay may kapangyarihang piliin ang positibong saloobin, o maging negatibong saloobin. Ito ang pundasyon na gumagawa kung tayo ay pasulong o pabalik sa ating pagtunghay sa buhay. Ang pinakamalaking bahagi ng ating kaligayahan o kapighatian ay umaayon lamang sa ating mga saloobin , at hindi mula sa mga sitwasyon o mga pagkakataon. Ang ating buhay ay kung anong mga kaisipan ang nangingibabaw at gumagawa nito.
   Bagama’t hindi natin magagawang kontrolin ang mga negatibong bagay – mga balakid, kasawian, kamalian ng iba, at ating mga pagkakamali; ang mga ito’y bahagi at palabok ng buhay. Subalit may kakayahan tayong supilin at lagpasan ang mga ito. Magagawa nating kontrolin kung papaano at uri ng pakikibaka ang ihaharap para dito.
   Sakalimang ikaw ay napipighati ng mga bagay na panlabas, ang hapdi nito ay hindi dahil mula sa mga bagay na ito, bagkus sa iyong pag-istima nito; at huwag kalilimutan; na mayroon kang kapangyarihan sa anumang sandali na pawalang-saysay ang mga ito.
   Pakatandaan, kung ang iyong mga saloobin ay nakakapanakit ng damdamin ng tao kadalasan ay nasasaktan din ang iba, dahil sa resulta ng kanilang kasakitan. Kung ang sinuman ay magaspang at walang pakundangan sa damdamin ng iba, nakakatiyak kang marami isyu ang taong ito ng mga kasakitan sa sarili na hindi pa niya nalulutas. Mayroon siyang malalaking mga problema, mga pagkagalit, mga pagngi-ngitngit, mga panghihinayang, at mga kapighatian na pinipilit niyang harapin at malunasan. Ang huling bagay na kanilang kailangan mula sa iyo ay lalong pasamain pa ang sitwasyon sa pagtugon mo nang nagagalit. Ito ang reaksiyon ng saloobin na nais nilang manggaling sa iyo. Iwasang mahuli sa patibong ng ganitong mga miserableng tao.
   Ang iyong saloobin ay ang iyong kinabukasan, dalisay, at simpleng patakaran. Ang pagpili ng tamang saloobin ay makabuluhan at napakahalagang pagbabago sa sarili. Kapag bukal sa puso mo ang iyong kapasiyahan, ikaw ang unang makikinabang. Ang resulta ay makikita sa reaksiyon ng iyong kaharap. Alalahanin na ang buhay ay 10 porsiyento kung papaano mo ito ginagawa, at 90 porsiyento naman kung papaano mo natatanggap ito. Nagiging masaya ka lamang habang tinatanggap mo na maging masaya. Sa lahat ng mga kaganapan sa iyong buhay, ito ay nakasalalay sa iyong mga reaksiyon.
   Hindi natin kailanman mababago ang nakaraan … hindi natin mababago ang katotohanan na ang mga tao ay kumikilos ng may kaibahan. Hindi natin mababago ang mga bagay na hindi maiiwasan. Ang tangi lamang na may kakayahan tayo ay laruin ang isang liting na mayroon tayo, at ito ang ating saloobin. Tayo mismo ang may responsibilidad sa ating mga saloobin.
   Mistula itong namimingwit ng isda; hindi mo natitiyak ang uri at laki ng isdang mahuhuli mo. Subalit kung nasa tama ang iyong saloobin, wala kang dapat ipangamba sa matatanggap mo. Sapagkat nakabatay lamang ito sa saloobing ipinadama mo. Ito ang iyong personal na desisyon na iyong magagawa saanmang pook ikaw naroroon.

Mabuting Saloobin
Aking anak, huwag mong kalilimutan ang aking itinuro,
Kundi hayaan ang iyong puso na ingatan ang aking mga kautusan;
Dahil ang haba ng mga araw at mga taon ng buhay
At kapayapaan nila’y idaragdag sa iyo.
Huwag pabayaan na ang kabutihan at katotohanan ay lisanin ka;
Itali mo ang mga ito paikot sa iyong leeg,
Isulat mo ang mga ito sa kaibuturan ng iyong puso.
Upang ikaw ay makasusumpong ng paglingap at mabuting reputasyon
Sa paningin ng Diyos at ng tao.
Magtiwala ka sa Panginoon nang iyong buong puso
At huwag kang manangan sa iyong sariling pang-unawa.
Sa lahat ng iyong mga kagawian ay isaalang-alang Siya,
At gagawin Niya ang iyong landas na matuwid.
                                                                -Mga Kawikaan 3:1-6

   Isa sa mga bagay na aking na natutuhan sa mahapding paraan ay walang kapakinabangan ang mawalan ng pag-asa. Ang buhay ay maikli lamang kung hindi mo nagagawang ipamuhay nang tama ang iyong mga saloobin. Ang manatiling abala at umaasam ay isang paraan ng buhay na magpapanumbalik ang iyong pananalig at pagtitiwala sa sarili. Ang pagiging uliran na may mabuting mga saloobin ay mga pangunahing sangkap sa tagumpay.

Kung may mga katanungan, ay may mga kasagutan.
   -Masaya ka ba ngayon sa iyong buhay? Wala kang anumang mga bagabag na laging bumabalisa sa iyo sa araw-araw?
   -Nalulungkot at natatakot ka  ba sa mga kaganapan sa iyong kapaligiran? Patuloy ka bang nagbabasa at nanonood ng mga balita sa araw-araw?
   -Mayroon ka bang plano bago umpisahan ang isang gawain?O, ginagawa mo lamang ito sa huling sandali kapag nakatutok na at wala ka nang masulingan pa?
   -Madalas ka bang nasa krisis na sitwasyon dahil sa kabiguang magplano ng maaga?
   -Mayroon ka bang sapat na kontrol sa iyong mga reaksiyon upang hindi magkamali?
   -Bago magbitaw ng mga kataga, pinaglilimi mo muna ba ang kakahinatnan nito?
   -Nakadarama ka ba ng tamang pagpapahalaga o paggalang sa mga mahal mo sa buhay? Sa mga kaibigan? Sa mga kasamahan sa trabaho, o maging sa mga karelasyon mo?
   -Madali ka bang magalit at hindi magawang makapagtimpi sa mga mababagal, at matagal makaintindi ng iyong mga ipinapaliwanag?
  -Pinag-aaralan mo ba ang mga tamang saloobin na makakatulong sa iyo na maipakita ang tunay mong pagkatao?

Tagumpay o Bigo? Panalo o Talo? Masaya o Malungkot? Kaligayahan o Kapighatian?
Alinman dito, ay nasa iyong kapangyarihan ang pumili. At ito ang iyong magiging kapalaran.Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
Subaybayan ang 31 na mahahalagang mga paksa:
Matatag na Sariling-Pugay at Tanging Pag-ibig

No comments:

Post a Comment