Thursday, July 26, 2012

Magdasal TayoAlam kong pagod ka na, ngunit halika, ito ang tunay na daan.

31- Italaga na magdasal tuwina sa mga pagpapalang natatanggap upang makamtan at magampanan ang ating KALUWALHATIAN.    

   Manatiling nakikipag-usap kay Bathala mula sa kaibuturan ng iyong puso. Mapitagan na tawagin, “Ikaw,” sa halip na siya (He /She or Thou). Taimtim na makipag-usap ng harapan na tila abot-kamay lamang. Walang paligoy-ligoy, nakakatiyak, at lubusang umaasam. Bigkasin ang lahat ng nilalaman ng iyong puso. Ang kaharian ng Maykapal ay nasa iyong kaibuturan, marapat lamang na pagsanibin ang iyong isipan, katawan, at sariling Ispirito para makaugnay ang Dakilang Ispirito. Ibahagi at ipadama ang bawa’t kaisipan, ang bawa’t pakiramdam, at bawa’t inaasam kay Bathala. Narito ang iyong katotohanan. Mula sa iyo, ang lahat ay magaganap.
   Ito ay nasusulat. Humiling ka at IKAW ay pagkakalooban. Kumatok ka at IKAW ay pagbubuksan. Sapagkat IKAW at ang Maykapal ay IISA at magkaugnay magpakailanman.
   Anumang bagay na dumadaloy sa iyong isipan ay isang pakikipag-ugnayan para sa iyong kaganapan. IKAW lamang at wala ng iba pa, ang makakagawa nito para sa iyong sarili. IKAW lamang at wala ng iba pa, ang tanging kumikilos upang ito’y tahasang maganap para sa iyong sarili. At IKAW din mismo at wala ng iba pa, ang may tanging kapangyarihan sa lahat at anumang magaganap sa iyong buhay. At mula sa iyong mga mabubuting gawa, IKAW ay pinagpapala.
   IKAW lamang at mula sa iyong mga kaisipan ang tagapaglikha ng iyong sariling daigdig. Ang impiyerno at paraiso ng kalangitan ay nakapangyayari lamang ayon sa kagustuhan mo. Ang kalangitan sa mundo ay isang pagpili na kailangan mong pagpasiyahan, hindi ito isang pook na kailangan mong matagpuan. IKAW mismo ang tanging may kagagawan ng lahat ng mga nagpapaikot, gumugulong, at umiinog sa iyong sarili.
   Simulan mong makilala ang iyong sarili na isang Ispirito na may katawan, kaysa isang katawan na may ispirito. Ang ating katawan ay isang sasakyan lamang sa paglalakbay na ito ng buhay. Hindi tayo mga tao na naghahanap ng karanasang ispiritwal. Tayo mismo ay mga Ispiritong tanan na naglulunoy sa makataong karanasan.
   Ang tangi lamang na bagay na nakatindig sa pagitan ng tao at nais niya sa buhay na ito ay ang hangarin na lubusang makilala niya ang kanyang sariling Ispirito; at ang pananalig na maniwala na ang lahat ay posibleng mangyari. Masusumpungan mo ito kapag pinaniwalaan mo. Isulat ito: Ang aking buhay ay punung-puno ng walang hanggang mga posibilidad.
   Kapag napaglimi mo itong mabuti, tuluyan ka ng magigising para matunghayan ang sarili mong kaganapan at maligayang tamasahin ang iyong nakatakdang KALUWALHATIAN.
Anumang puwersa na nasa ating likuran at anumang puwersa na nasa ating harapan ay mga maliliit na bagay lamang kumpara sa pinakamalakas na puwersa na nasa ating kaibuturan.

Ang Aking Resolusyon
1-Itinatalaga ko, na pinakamahalagang tungkulin ko sa aking sarili na buong pagpupunyaging alamin at unawain kung SINO talaga ako, ANO ang aking mga naisin sa buhay, at SAAN direksiyon ako pupunta.

2-Itinatalaga ko, na mabuhay sa abot ng aking makakaya at magampanang mahusay ang lahat ng aking mga gawain habang ako’y nabubuhay.

3-Itinatalaga ko, na kailanman ay hindi maaksaya kahit sandali ang aking panahon sa mga walang katuturang bagay; at sa halip ituon ang aking buong kaisipan sa makapagpapaunlad, at paghusayin pa ito sa higit pang kapakinabangan na paraan na posibleng magagawa ko.

4-Itinatalaga ko, na kailanman ay hindi ako gagawa ng anumang bagay na kamumuhian ko o mag-isip ng kagaspangan o anumang pagsasamantala sa iba.

5-Itinatalaga ko, na kailanman ay hindi ako gagawa ng anumang bagay na masusuklam ako sa iba at paghigantihan ito.

6-Itinatalaga ko, na kailanman ay hindi ako gagawa ng anumang bagay na ikakatakot kong magawa na tila huling sandali na ng aking buhay.

7-Itinatalaga ko, na tahasang mamulat tungkol sa aking sariling Kaisipan, Kamalayan, Kabatiran, Katotohanan, Kaligayahan, Kapayapaan, at KALUWALHATIAN.

. . . at sa tamang sandali, kapag pinaniwalaan mo na ang iyong sariling Ispirito at nakilala mo na ikaw ay may kaluluwa bilang kahanga-hanga, banal, makalangit, at napakahalaga, ay mabilis kang makakapag-bagong anyo bilang isang nilalang na may kakayahang lumikha ng mga milagro. Ito ay nasusulat at nakatakdang mangyari sa iyo.

Kung may pagkasuklam, hayaang akong magpunla ng Pag-ibig at, Kung mayroong kadiliman, hayaan akong magpa-lagablab ng Liwanag.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
 Subaybayan ang Sariling-Pugay at Tanging Pag-ibig

No comments:

Post a Comment