Friday, July 20, 2012

101 Mga Gabay sa BuhayWalang sinuman na magagawa kang hamakin kung wala kang pahintulot.  At kahindik-hindik naman kung bulag, pipi, at bingi ka sa mga pangyayari na nagaganap sa iyong kapaligiran.
  
Kung susundin lamang ang isang simpleng ideya at ipamuhay ito nang buong puso at walang pagmamaliw, ang kalidad ng iyong buhay ay makabuluhang magbabago. Hindi lamang isang ideya ang narito, bagkus mayroon itong 101 na simpleng mga hakbang para matiyak na nasa matuwid at tamang landas ang iyong pagtunghay sa buhay. Magagawa nito na hindi ka maging pangkaraniwan, kundi ang maging pambihira, hindi ordinaryo; bagkus ekstra-ordinaryo sa iyong paningin at sa paningin din ng iba, kung maipapamuhay ang mga simpleng gabay na ito.
   Isa itong pambukas ng isipan, diretsong maaasahan at mainam na batayan para maipamuhay ang iyong buhay nang naaayon sa iyong kagustuhan, walang mga bagabag, problema, at laging masaya. Ito rin ang mga kumakatok sa iyong puso para pag-alabin ito na magsumigasig na matupad ang iyong mga pangarap.
   Ibinabahagi nito ang makapangyarihan at napapanahong mensahe --- na kung magagampanan kahit isa lamang o dalawa na simpleng hakbang na narito, subalit napakahalagang mga bagay sa isang araw, magagawa mong mapaganda at maunlad ang iyong buhay, at maging mga buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo.
   Sa masalimoot ng mundong ito, nakakapagpayapa ng kalooban na malaman ang mga simpleng gabay ay makakagawa ng malaking kaibahan sa iyong buhay.

1-Magkaroon ng lunggati at magpunyaging matupad ito.

2- Magpasalamat tuwing umaga pagkagising.

3- Gawing priyoridad ang maging masaya sa maghapon.

4- Desisyunan ang iyong mga saloobin kung alin ang tama at ipamuhay ito.

5- Mamuhay nang naayon lamang sa iyong kinikita at palaguin ang naimpok.

6- Pag-aralang matutuhan ang pagbadyet sa mga gastusin.

7- Bayaran muna ang sarili ng 10 porsiyento at impukin ito.

8- Magbigay ng tulong sa mga nangangailangan.

9- Iwasang mangutang at maging alipin sa habang panahon.

10- Kalimutan ang nakaraan at mapagpatuloy na sumulong.


11- Huwag ipangatwiran ang negatibong pananaw o ipaglaban ang iyong mga kahinaan.

12- Huwag manghawa ng pagkasuklam dahil ibabalik ito sa iyo.

13- Tuparin ang mga pangako at mga responsibilidad sa buhay.

14- Ipadama ang pagmamalasakit nang tahimik at walang panununton.

15- Ibahagi ang mga pagpapalang natanggap para muling makatanggap pa.

16- Likhain ang sariling pakahulugan ng tagumpay at isagawa ito.

17- Huwag abusuhin ang katawan ng sigarilyo, alak, kalaswaan, at masamang droga.

18- Huwag matakot sa harap ng mga balakid at paghamon.

19- Iwasan ang mainis at mabugnot sa mga maliliit na bagay at walang katuturan.

20- Tratuhin ang iba katulad ng pagtrato mo sa iyong sarili.


21- Maging eksperto sa mga makabuluhang bagay na umaaliw sa iyo.

22- Pangalagaan ang katawan at regular na mag-ehersisyo.

23- Maging mabait sa mga bata at maging sa mga hayop.

24- Purihin ang mga taong matulungin, mapagkandili, at mapaglingkod sa kapwa.

25- Maging tunay at wagas sa iyong pagkatao.

26- Iwasan ang mabalisa, pinahihina nito ang iyong imahinasyon na makagawa pa.

27- Huwag kailanman sumuko, magpatuloy sa paggawa para matupad ang pangarap.

28- Uminom ng walong basong tubig sa araw-araw at iwasan ang mga prosesong pagkain.

29- Pag-aralan na magpunyagi at magsakripisyo, katiyakan ito sa tagumpay.

30- Gawing habang-buhay ang pag-aaral, pinalalawak nito ang iyong mga pagkakataon.


31- Magtakda ng mga resolusyon na makakayang tuparin.

32- Patuloy na bilangin at isulat ang iyong mga pagpapala.

33- Huwag kalimutan ang mga taong tumulong at karamay mo. 

34- Unahing mahalin ang sarili kaysa iba. Hindi mo magagawang magmahal kung wala ito sa iyo.

35- Humanap ng tagapagturo (mentor) na magbubukas ng iyong isipan.

36- Maging tagapagturo (mentor) sa mga nais matuto at kinakapos ng kabatiran.

37- Higitan pa ang kahusayan ng iyong mga kakayahan, pinatataas nito ang iyong halaga.

38- Huwag ipagpabukas ang magagawa ngayon. Dahil kinabukasan ay iba namang gawain ang iyong haharapin.

39- Laging ngumiti at tumawang madalas, mabisang panlunas ito sa pagkakasakit.

40- Maging mapanuri at kinikilatis ang mga bagay, nang makaiwas ka sa kapahamakan.


41- Maging matapat at maaasahang kaibigan.

42- Tumingin sa mga pagkakataon na purihin ang iba.

43- Gumawa ng mabuti nang walang mabuting dahilan.

44- Huwag maging ganap na seryoso, pinatitigas nito ang iyong puso.

45- Anuman ang mangyari, ito man ay lilipas din.

46- Laging magplano bago umpisahan ang anumang gawain.

47- Alalahanin na ang buhay ay hindi isang pagsubok, kundi isang paghamon sa iyong nakatagong potensiyal na mailabas ito.

48- Huwag makialam, kung walang nalalaman. At huwag sumagot kung hindi tinatanong.

49- Humiling kung may kailangan at kumatok para pagbuksan.

50- Damayan ang mga tao kahit sa maliit na mga kaparaanan.


51- Gumawa  at magpaunlad ng karagdagang mapagkikitaan.

52- Magnegosyo at pamunuan ang sariling pangkabuhayan.

53- Lumikha ng kahalagahan para sa iba upang pahalagahan ka.

54- Iwasang mabalisa sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo.

55- Ituon ang buong atensiyon doon sa iyong gusto hindi sa kung ano ang ayaw mo.

56- Paunlarin pa ang kakayahan mong makinig, at lilinaw ang iyong pang-unawa.

57- Huwag ipagpaliban ang kaligayahan. Magsaya na ngayon. Ito ang iyong tanging araw.

58- Bungkalin pa ang iyong mga potensiyal sa sarili at maging mapanlikha.

59- Huwag maging palakritiko, palahatol at palapuna sa iba. Repleksiyon ito ng iyong sarili.

60- Ipadama sa tuwina ang pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong mga mahal sa buhay.


61- Iwasan ang umasa at maghintay sa walang katiyakan at napakong mga pangako. Walang pag-asa sa laging umaasa.

62- Baguhin ang mga bagay na kaya mong gawin at tanggapin ang mga bagay na hindi na mababago pa.

63- Maglaan ng panahon na palaging may makabuluhang ginagawa.

64- Mabuhay sa kasalukuyan, hindi sa nakaraan, at lalo na sa hinaharap o sa ibang araw.

65- Iwasan ang maging biktima, manatiling gising at ipinaglalaban ang mga karapatan.

66- Matalinong piliin ang iyong mga pakikipagtagisan, mga tunggalian, at mga kasunduan.

67- Magsikhay para sa kagalingan, hindi sa kasakdalan. Dahil imposibleng magawa ito.

68- Maging mapagpatawad para mawala ang lason na unti-unting kumikitil ng iyong kasiglahan.

69- Busugin ng pag-ibig ang lahat ng sandali sa iyong buhay upang lumigaya.

70- Pagmasdan ang mga positibong kapakinabangan sa magulo at negatibong kaganapan.

71- Magdasal sa ikakapayapa, ikakaganda, at ikakaunlad ng lahat.

72- Alamin ang iyong tunay na halaga para madagdagan pa ito.

73- Tiyaking kilala mo ang iyong kaaway at magawang kaibiganin ito.

74- Makapangyarihan ang mga kataga, bigkasin lamang ang makakabuti kaysa makakasama.

75- Pagtuunan ng ibayong atensiyon at puso ang anuman na makabuluhan mong ginagawa.

76- Dalawang kataga lamang ang susi para magtagal ang pagsasama, lagi lamang bigkasin ng lalaki sa kanyang maybahay ang, “Yes, dear.

77- Hindi mo masisilayan ang kagandahan ng buhay kung hindi mo ito gagawin at ipapamuhay.

78- Ang walang kapatawaran na kasalanan ay maging isang hindi kaibig-ibig na nilalang.

79- Kumilos na ikaw ay masaya na, at ito ang makapangyayari na magawa kang masaya.

80- Pumili ng gawaing talagang nais mo, at kailanman sa bawa’t araw ng iyong buhay ay hindi ka na magtatrabaho pa.


81- Ang mapagmahal na tao ay nakatira sa mapagmahal na kapaligiran. Ang palaaway na tao ay nakatira sa mapag-palaaway na kapaligiran. Sinuman na iyong makasalubong ay iyong salamin.

82- Ang matalinong tao ay nag-iisip bago magsalita, ang mangmang ay nagsasalita bago mag-isip.

83- Pakatandaan: Kung manghuhuli ng langaw, ang gamitin ay pulot (honey) kaysa suka (vinegar).

84- Kung mamimingwit ng isda, maglagay ng pain na gusto ng isda, hindi ‘yong gusto mo.

85- Huwag idagan sa iba ang bagay na hindi mo nais pasanin sa iyong sarili.

86- Kapag lagi mong ipinagtatanggol ang iyong pagkakamali, nangangahulugan lamang ito na ayaw mo talagang magbago pa.

87- Imulat ang mga mata. Iwasang maging tulog, natutulog, at nagtutulog-tulugan.

88- Ang maagap ang kumain ng talaba, at ang masipag ang naglinis at nagbasura ng mga talukap nito.

89- Kung hindi ka marunong magalit sa kabila ng mga karahasan at kalapastanganan, wala ka ring sigla na makagawa pa ng mga kabutihan.

90- Hindi kung nasaan ka, kundi kung sino ka, ang lumilikha ng iyong kaligayahan.


91- Kung hindi mo alam ang iyong patutunguhan, mabuti ang huminto at alamin ang iyong direksiyon.

92- Kung tama ang mga katanungan, makakatiyak kang tama din ang magiging mga kasagutan.

93- Kung nais mong magtagumpay, huwag tigilan ang pagpapaunlad sa iyong mga katangian.

94- Pinakamabisang sermon ay ang iyong buhay.

95- Kung nais mong mabago ang iyong buhay, palitan ang iyong iniisip.

96- Kaysa mainggit sa tagumpay ng iba, piliting mahigitan pa ang mga nagawa mo kahapon.

97- Tatlong mahalagang kabanata lamang ang kaganapan ng ating buhay; kapanganakan, pamumuhay, at kamatayan. Ang malaman kung sino ka ang nagbibigay ng kahulugan kung bakit lumitaw ka sa mundong ibabaw.

98- Kung nais mong kumbinsihin ang iba sa iyong relihiyon, iyong ipamuhay muna ito.

99- Ang buhay na hindi sinuri ay walang katuturang ipamuhay.

100- Magdasal tayo, hindi upang gumaan ang ating mga dalahin sa buhay, bagkus ang magkaroon ng malakas na balikat sa pagpasan ng mga ito.

101- Hanapin ang iyong KALUWALHATIAN at ang iyong kaganapan ay matatamasa  mo na.

   Kadalasan sa mga walang patnubay at kabatiran, ang buhay ay makirot at sadyang napakailap. Dumarating sila sa punto na may malaking katanungan kung nararapat pang magpatuloy sa pakikibaka. Kung may mga gabay na tulad ng nasa itaas, na tahasang ginagamit at nagagawa ang mga ito, ang buhay ay maganda at nakakaaliw. Nagagawa nito na magkaroon ng mabuting pagpapahalaga, pagtitiwala, at pananalig sa sarili na magsumikap pa upang makamit ang minimithing kaligayahan at tagumpay.
   Simulang mabuhay na muli ngayon. Huwag itago ang mga makikintab na plato, kutsara at tinidor para sa espesyal na pagdiriwang. Gamitin na ito ngayon at huwag nang ipagpabukas pa. Huwag ipagkait ang iyong pagmamahal at ipadama ito “balang araw” kung may kakayahan na. Ngayon na ito kailangan, bago pa mahuli ang lahat. Bawa’t araw na magawa mong magising ay isang espesyal na okasyon na kailangang ipagbunyi. Bawa’t saglit, bawa’t minuto, bawa’t oras, at bawa’t araw ay napakahalaga. Huwag itong aksayahin sa mga walang katuturan. Kapag nakalipas na ang mga ito, ay hindi na magagawang pang maibalik. Samantalahin natin ang pagkakataong ito, ngayon na!

Ano pa ang hinihintay mo?

Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment