Tuesday, July 31, 2012

Ang Layunin ng Iyong Buhay


Kung may mga katanungan, mayroong mga kasagutan

Magsimula: Pakawalan ang iyong Potensiyal

1-Laruin sa isipan na mayroon kang likas na abilidad na makamit ang anumang lunggati na inihanda sa iyong sarili. Ano ang tahasang nais mo na maging pagkatao, nais na magkaroon, at nais na mga gagawin?

2-Kilalanin ang mga aktibidad na nagdudulot sa iyo ng maginhawang pakiramdam tungkol sa kahulugan at layunin ng buhay. Papaano ka makakagawa ng marami pang katulad nito?

3-Alamin ang takbo ng buhay mo sa iyong personal at trabaho ngayon, at kilalanin kung papaano ang iyong iniisip ay nililikha ang sarili mong daigdig. Ano ang dapat mong gawin o magagawa mong mabago pa?

4-Italaga ngayon na anuman ang iyong iniisip at binibigkas ay tungkol lamang sa mga bagay na kailangan mo sa iyong buhay, at umiwas na isipin o bigkasin ang mga bagay na hindi mo nais at walang katuturan. Saan at papaano mo ginugugol ang iyong mga mahahalagang sandali?

5-Tiyakin na ang sakripisyo na iyong paghihirapan para makamit ang iyong mga lunggati ay siyang pinakamahalaga sa iyo, at italaga na handa kang magpunyagi sa abot ng iyong makakaya, simula sa araw na ito. Nakahanda ka bang magtiis at gawin ang lahat matupad lamang ang iyong mga pangarap?

6- Isaguni-guni na ikaw ay lubusan ng may garantiya ng tagumpay na makamit ang iyong mga lunggati at wala kang kinakatakutang anuman. Anong mga lunggati ang iyong inihahanda para sa iyong sarili?

7-Maghanda at itakda ang mga lunggati, masikhay na gawin ito sa araw-araw, at ang matupad ito ay siyang susi sa maligayang buhay. Anong pagkilos ang kailangan mong gawin kaagad bilang resulta sa iyong mga kasagutan sa mga katanungan na nasa itaas?

   Makakatiyak ka ng mahaba, malusog, at masaganang buhay habang patuloy kang nagpupunyagi na makamtan ang mga bagay na iyong minimithi sa buhay. Ang may dakilang layunin ay kaakibat ng mga maliliwanag na lunggati. Ito ang nagtutulak sa iyo upang ilabas lahat ang iyong mga nakatagong potensiyal para sa personal at propesyonal na tagumpay. Ang mga lunggati ay nagagawang lagpasan ang anumang humadlang sa iyo para madaling makamit ang iyong mga pangarap.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
No comments:

Post a Comment