Wednesday, May 09, 2012

Nasaan Ka na ba Ngayon?Ang iyong pananaw ay lilinaw kung magagawa mong hanapin ito sa kaibuturan ng iyong puso. Siya na tumitingin sa labas; ay nangangarap; at siya na kinakapa ang kalooban, ay nagigising.

Mabisang mga Baitang sa Tagumpay

                                     Baitang 2 
           Malinaw ang Pananaw

   Kaugalian na ng tao ang makipagtagisan, ang makipagtunggali, ang makipagtalo at manalo. Mula sa edukasyon, na pataasan ng grado; sa trabaho, na agawan sa promosyon; sa relasyon, na tunggalian sa apeksiyon; at higit pa sa negosyo, matira ang matibay sa kompetisyon. Kung sadyang hindi malinaw ang iyong layunin sa anumang iyong ginagawa, wala kang pagkakataon na magwagi. Kailangan may matibay na pananaw upang hindi maligaw.
   Mahalaga ang malinaw na proseso ng Imahinasyon: Sa una ay maiisip mo; magkakamalay ka na ilagay sa ayos ang naisip mo; may mababatid kang ideya at plano mula dito; at mapapatotohanan ito; magkakaroon ng transpormasiyon na maging reyalidad ito, masisiyahan ka at liligaya sa tuwina; mapapayapa ang iyong kalooban hanggang masumpungan mo at malasap ang iyong KALUWALHATIAN.    
(Mababasa ito sa mga pahina ng Pagkamulat  )

   Ito ang iyong inspirasyon. Ito ang batayan ng mga matatagumpay; ang pagkakaroon ng matibay, malinaw, at nakatitiyak na patnubay sa direksiyon ng kanilang pupuntahan. Nakapaloob dito ang mga naisin, mga lunggati, mga hangarin, mga layunin, at adhikain.
   Mula sa simpleng imahinasyon may matatanaw kang direksiyon. Ito ang iyong pananaw. Kung wala kang pananaw, wala kang misyon na tutuparin na marating ang iyong destinasyon. Wala kang malilikhang mga lunggati upang matupad mo ito. Malaking tulong ang pananaw na mapatunayan at matuklasan ang iyong mga pangarap at pinakamimithi sa buhay. Pinananatili nito na masikhay kang nakatuon at nakakatulong na bawasan ang mga umaagaw ng iyong atensiyon. Ito ang patnubay sa katuparan ng iyong mga pangarap.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng Pananaw at Bisyon
Ano ang kahulugan ng Pananaw?
   Sa aking talahuluganan; n foresight : pansariling kapangyarihan ng pangmasid o imahinasyon na maisip ang magaganap sa hinaharap : kakayahan na maisaisip at maintindihan ang mga nakatago sa nakalantad at maapuhap ang tamang kahulugan sa hindi maipaliwanag : kalidad na matarok ang tunay sa huwad at mapili at maihiwalay ang karapatdapat sa walang karapatan : pahalagahan ang likas na kaganapan at itama ang mga pag-aalinlangan
Ano ang kahulugan ng Bisyon?
   n vision : nakabatay sa pangarap na malawakan ang kahihinatnan na ang katuparan ay nasa sama-samang mga pagkilos : kapangyarihang makita ang mga positibong magaganap sa pagkakaisa ; tumutugon sa mga adhikaing tungo sa kagalingang panlahat

   Sa masalimoot na buhay ngayon, higit mong maiintindihan ang mga bagay kung tama ang mga deskripsyon mo dito upang mailapat ang tamang pangmasid na solusyon. Kailangang matagpuan ang angkop na pang-unawa sa mga trabaho na ating ginagawa, at kaakibat nito ang mga paninindigan. Nakapaloob dito ang pagkakaroon ng mahusay na trabaho na nakakatulong na matupad ang iyong layunin, kaganapan, kontribusyon, koneksiyon, at pag-asa.

Pakatandaan na may tatlong uri ng kamalayan na umaagaw sa atin ng atensiyon pagdating sa paninindigan: 
Mentalidad ng Kakapusan  -  Kawalan ng Kakayahan  -  Mentalidad ng Kasaganaan
(Mayroong mga pahina ito dito na tumatalakay sa mga kapangyarihan nito sa ating kamalayan)
Kung hindi mauunawaan at negatibo ang dating nito sa atin, may kapangyarihan ang mga ito na hadlangan at mawalan ng saysay kahit nasa ikakaunlad ang mga intensiyon mo.

Masaganang Pananaw: Ang Mentalidad ng Kasaganaan

    Ano ba ang pagkikilanlan sa akin? May kaisipan ng kasaganaan at malinaw na pakiramdam kung sino tayo, ano ang pinaniniwalaan natin, at kung saan tayo mahusay para magamit ang ating mga katangian at kakayahan. Ang katanungan na ito ay pinatutunayan ang kalakasan at personal na dangal ng ating pagkatao, at kung papaano nito hinuhubog ang ating reputasyon na kung saan tayo ay nakikilala.
Iwasan;  Ang pumapel at gayahin ang mga katangian ng iba. Sa bandang huli, pekeng personalidad kaysa ang orihinal mong pagkatao ang magiging kapalaran mo. Huwag hayaan na ang iyong musika ay hindi mapatugtog at kasamang malibing sa iyong paglisan.
   Saan bang direksiyon  ako patungo? Ang kasaganaan ay nagaganap mula sa malinaw na pakiramdam kung ano ang mga bagay na ating ninanasa ay matupad at kung bakit kailangan itong gawin. Kapag ang ating mga personal na lunggati ay nakaugnay sa ating mga trabaho sa alinmang organisasyon, ito ay nagiging makabuluhan na maging karugtong sa ating paglalakbay sa buhay. Nagiging madali para sa atin na maparami ang ating mga kasamahan at nagagawa. Sa pakikipagtulungan sa iba, napapalawig nito at nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod tayo sa mga pangangailangan ng sambayanan.
One day Alice came to a fork in the road and saw a Cheshire cat in a tree. “Which road do I take?” she asked. “Where do you want to go?” was his response. “I don’t know,” Alice answered. “Then,” said the cat, “it doesn’t matter.” -Lewis Carroll

Iwasan: Ang palipat-lipat na direksiyon at hindi malamang pananaw kung saan ang tamang destinasyon, ay mga gawaing pabalik-balik sa pinagmulan; mga paikot-ikot na walang kinapupuntahan. At wala ring nabubuong mga kasamahan at kabuhayan sa patuloy na pananaw nang walang kabatiran.
   Sino ba ang aking mga kasama? Ang ating kasaganaan ay pinalalawig ng makahulugang mga relasyon.
Sa pabago-bagong takbo ng ekonomiya, pulitika, at trabaho; nangangailangan ito ng patuloy na kooperasyon at kaisang-pangkat ng maraming tao para sa tagumpay. Ang ating makabuluhang gawain ay kalakip ang mga pakikipagkaibigan, mga pag-aaral at mga pagsasanay, mga tagapagturo: mentors,* at pakikiisa sa mga samahang propesyonal.
Iwasan; Ang mga negatibo at nagmamaliit sa iyong mga kakayahan, nagpapahamak, at mainggitin. Ugali ito ng makikitid at isip-talangka. Madaling makilala ang mga ito; sila ang mga usisero, kahit hindi tinatanong ay palasagot at laging may itinuturo.

   Saan ba ako interesado? Mahalaga na pag-ukulan ng pansin ang iyong mga gawain kung saan higit mo itong mapapakinabangan, kinawiwilihan, tumutugon sa iyong tunay na hinahangad, at direksiyong patutunguhan. Ang magkakaibang mga tao ay natatagpuan ang iba’t-ibang uri ng trabaho na madali, masigla, at nakawiwili, at hinaharap ang magkakaibang tipo ng problema na nakapagtuturo.
Iwasan;  Ang masadlak sa trabaho na napipilitan at kinakaladkad ang mga paa tuwing umaga sa pagpasok. Malaking sagwil ito para marating mo ang iyong destinasyon nang maayos kapag nawala na ang puso mo dito.
   Papaano ba ang epektibong relasyon? Kung ang masamang ugali ay lumalawig sa paglayo, pag-iisa at kahihiyan;  ang regular at madalas na pakikiisa at pakikipagtulungan sa iba, ay nagdudulot naman ng ispirito ng bayanihan at napagtutuunan kung ano ang mahahalagang bagay na talagang kailangan at nakakatulong sa atin.
Iwasan; Ang pagiging makasarili at walang pakialam sa iba. Anumang ipinapakita at ipinapadama mo ay gayundin ang iyong makukuha sa iba. Kung mangga ang iyong itinanim, mangga din ang iyong aanihin.
   Ano ba ang kailangang gawin kung namamali? Ang kabiguan ay isang makapangyarihang pagkakataon para tumalino at yumabong pa ang iyong mga kaalaman. Pinatitibay ng mga problema ang iyong katatagan na magpatuloy pa at huwag mawili sa panatag na kalagayan, at malimutan ang iyong mga layunin sa buhay. Sa halip na takasan ang bumabalisa sa iyo, harapin mo ito, lunasan, at lagpasan. Isa lamang itong pagsusulit sa bawa’t kabanata ng iyong buhay. Ang kasaganaan ay karampot kung palaging panatag ka, bagkus tungkol ito sa iyong pagsulong sa tamang direksiyon.
   Ano ba ang nakakasiya para sa akin? Ang kasaganaan ay lumalawig sa mga simpleng libangan, hindi doon sa nakakahumaling at nagiging bisyo na. Ang pagbabasa ng mga patawa at bungisngisan ay isang bahagi ng kasiyahang pansarili. Ang makigrupo sa makabuluhang pangkat na iginagalang at hinahangaan mo ay isa pa. Nalilibang ka na sa mga talakayan; nadaragdagan pa ang iyong karunungan.
Iwasan; Ang walang hintong tsismisan sa buhay ng iba, artista at pelikula, panghihimasok sa buhay ng iba na wala kang kinalaman, at walang saysay na mga panoorin sa telebisyon at internet.

   Papaano ko mahaharap ang pagbabago? Ang kasaganaan ay maaaring mabago anumang sandali – sumulong na paunlad o bumalik na pahirap. Kailangan lamang na lagi kang handa sa mga pagbabago. Ang kasaganaan ay nakukuha  hindi lamang sa mga materyal na bagay, kundi pati na rin sa kaunlaran ng isipan. Kung ikaw ay maraming katangian at kakayahan, hindi ka mawawalan ng pagkakakitaan. At kung laging kasaganaan ang laman ng iyong isipan, wala ka ng panahon para sa mga walang saysay na mga bagay. Hangga’t may kabatiran ka sa mga nakapagpapaunlad sa iyo, maging materyal o kaalaman, ito ang iyong gagawing mga libangan; nasisiyahan ka na, kumikita ka pa.
Iwasan; Ang mga lakwatsa at mga walang saysay na libangan; nagugumon ka na sa bisyo, nauubos pa ang pera mo. Aksaya na sa panahon, ang kalusugan pa ay nilalason.
Magbago; Kung nagagawa natin na pagharian ng depektadong isip, mga pagkilos na walang kabuluhan, walang pakinabang na mga umpukan, at mag-aksaya ng panahon sa walang katuturan; ay magagawa din natin mismo ang tumalino, at hanapin kung saang mga bagay nagkakaroon ng masaganang buhay, kapayapaan, at kaligayahan.
   Ano ba ang nakapagpapaligaya? Hangga’t may kasaganaan, magagawa mong pag-ukulan ng atensiyon ang mga bagay na lalong magpapasaya sa iyo, mayroon ka nang kakayahan na makamtan ang mga naisin mo nang walang inaalaala. At kung mapapanatili mong masaya ka, ang kaligayahan ay sasaiyo sa tuwina. Kung maligaya ka na, malaya ka nang masumpungan mong tuluyan ang iyong kaganapan na kung saan ang iyong dakilang layunin ay kusang nananaig, at sa puntong ito, malalasap mo ang nakatakda mong KALUWALHATIAN.

Pagtupad sa Pananaw
Ang panunahing sangkap ng pananaw: Nakatuon lamang ito kung ano ang tunay na importante at makabuluhan. Ang maayos at tamang proseso ay nakakatiyak ng mga tamang lunggati, at nakakatulong na matupad ito sa madaling panahon at kaunting kapaguran.
   Ikaw ang tagalikha ng iyong buhay, hubugin  mo ito doon lamang sa nagpapaligaya sa iyo. Gumawa ng panuntunan na ikaw ang may kontrol, upang ang lahat ng mga nakapaligid sa iyo; mga tao, mga kaganapan, kahit na nararamdaman mong mabuti o may alinlangan ka. Lalong  magpunyagi at gawing napakadali nito upang mabuti ang maramdaman mo at sa abot ng iyong makakaya nang maiwaksi ang anumang pag-aalinlangan. (Pakibasa lamang ang Mga Dakilang Prinsipyo ng Buhay, 07 Disyembre/11)

Reyalidad
Luma at pangkaraniwan; Kapag nalulunod, hindi mo sasabihin na, “Higit kong pasasalamatan, na kung maaari lamang, na may isang tao na may pananaw, na mapansin ako sa aking pagkalunod, at lumapit sa akin, at tulungan ako, na makaahon sa tubig.”
Napapanahon at praktikal: Kapag nalulunod, biglang bigkasin ang, “Saklolohan ninyo ako!”
Ito lamang ang kailangan at wala ng mga paligoy-ligoy pa na pakiusap. Sa tamang pagtanaw; makabuluhan, nasusukat, nakakatiyak, may takdang panahon, nasa tamang direksiyon, at makakayang tapusin.

              Ang mga balakid sa halip na harapin at lupigin, 
        ay nagiging mga pagkatakot kapag walang patnubay
                        ng pananaw sa ating paglalakbay.

    Ang malinaw at matatag na pananaw ay mahalagang kabatiran kung papaano isasaayos, nakakatiyak, at laging handa sa lahat ng sandali. Ito ang nagpapasunod sa mga lunggati na magtiyaga, tapusin, at magtagumpay sa anumang negosyo o pagdadala sa personal  mong buhay.  
   Ang isang estudyante na nais makatapos at maging guro ay kailangan munang  maging tunay na estudyante at pagsumikapan ito, kung hindi niya ito gagawin at magtuturo na bilang guro, siya ay hahatulan bilang estudyante at kung walang saysay ang pagtuturo niya, pagtatawanan at lilibakin lamang ang mga naturuan niya.  Ganito din ang buhay, bago ka maglakbay, nalalaman mo at handa ka sa susuungin mong pakikibaka. Hangga’t wala kang kabatiran sa iyong sarili, wala kang magiging plano na makakaya mo, wala kang pagsisimulan na maging handa kung paano mo malalagpasan ang mga balakid. Sa pag-aaral: Mula sa estudyante, guro, at nagtuturo, ito ang proseso. Malinaw ito.
Katotohanan: Ang nag-iisip na tao ay iniaangkop ang kanyang sarili sa mundo; ang taong may pananaw ay masikhay sa pagpupumilit na umangkop ang mundo sa kanya. Kaya nga, lahat ng pagpapaunlad at progreso ay nakadepende at nagsisimula sa taong may pananaw.
  
Kung saan walang bisyon, ang mga tao ay napupuksa. 
                                                                                         Mga Kawikaan 29:18

Ang ambisyon ay isang misyon, at ang pananaw ay pagtuon.
“Aking Ama, bendisyunan po ninyo ako na magkaroon ng bisyon.” Lagi kong naririnig ito sa simbahan na sinasambit sa tuwina. Ang bisyon o pananaw nang walang ginagawa ay pangangarap lamang, ang gawain na walang misyon ay walang saysay na pagpapakahirap, at ang bisyon na responsableng tinutupad ay pag-asa ng sangkatauhan.

Ikaw, ano ang ambisyon mo sa ginawa mong bisyon para magtagumpay?
Kalakip ba nito ang iyong masidhing Pananaw?

Pananaw ay kailangan para ang tagumpay ay laging kaulayaw.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
Subaybayan ang mga mahalagang paksa;
Mabisang mga Baitang sa Tagumpay
                                                                      Baitang  3: Matatag ang Paninindigan 
                                                               Baitang  4: May Plano Upang Magtagumpay
                                                         Baitang  5: May Sentido Komon at Praktikal
                                                  Baitang  6: Hinaharap ang mga Paghamon
                                           Baitang  7: May Makabuluhang Pangkat
                                   Baitang  8: May Disiplina sa Lahat ng mga Bagay
                          Baitang  9: Tinutupad ang mga Pangarap
                 Baitang 10: Mapaglingkod sa Kapwa
       Baitang 11: May Patnubay ng Dakilang Ispirito
Baitang 12: Tinatamasa ang KALUWALHATIANNo comments:

Post a Comment