Saturday, May 12, 2012

Mabisang mga Baitang sa Tagumpay Ang milagro ay hindi ang makalipad sa hangin, o ang maglakad sa ibabaw ng tubig, bagkus ang akyatin ang mga baitang sa Tagumpay.

May isang ninuno natin ang nagsalaysay nito sa kanyang apo,
“Aking mahal na apo, mayroong dalawang aso na nakatira sa ating kalooban.
Ang asong itim at ang asong kayumanggi; palagi silang nag-aaway at naglalaban
kung sino ang matibay at maghahari sa kanilang dalawa.
Ang asong itim ay may ugaling TAMAD, sakim, seloso, salbahe, sinungaling, masama,
mahiyain, mapag-imbot, madaldal, taksil, tsismoso, at palalo.
Samantalang ang asong kayumanggi ay MASIKHAY, maligaya, mapayapa, mapagmahal,
dumaramay, umaasa, mababang loob, mabuti, matulungin, matuwid, at matapat.

Pinag-isipan mabuti  ng apo ang tungkol sa mga ugali ng bawa’t aso,
at maya-maya ay nagtanong, “Lolo, sino sa kanila ang laging nananalo?”

At ang matanda lalaki ay mahinahong tumugon,
“Kung sino sa kanila ang madalas mong pinakakain.”

   Ang mga pag-uugaling ito ay nakapangyayari lamang doon sa wala at mayroong kamalayan. Masama o mabuti; Malungkot o masaya; Bahala na o pag-isipan muna; Tamad o masipag; Maharimunan o masikhay. Dito malalaman kung nasaan ngayon ang iyong kinasadlakan sa buhay. Saan ka ba lumilinya ng trapik, doon ba sa may kahirapan o sa madalian? Ano ang talagang pinipili mo, ang magsakripisyo at magtiis muna; kaysa kunin kaagad at magpakasaya?
   Madalas itong nangyayari kapag paakyat ng gusali at may pagpipilian; hagdanan o escalator. Kung katulad ka ng 97 porsiyento sa mundo, sasakay ka ng escalator. Inuuna ito ng karamihan dahil maginhawa, madali, at walang kahirap-hirap. Kung may pagpipilian, doon tayo sa higit na madali, sa short cut at pati ang quick fix. Nais nating magtagumpay at magkaroon ng masayang buhay, ngunit patuloy tayong naghahanap ng madaling paraan. Sa pag-asang madali ang buhay, pilit nating hinahanap ang “escalator” upang makamtan kaagad ang ating hinahangad.  Ang malungkot dito, sa halip na mapadali ay lalong bumabagal, napapasama pa at tuluyang nabibigo tayo. Hanggang sa tanggapin na lamang kung anong trabaho o kapalaran ang ating narating sa buhay - at magsisi sa buong buhay.
   Umiral na sa ating mga isipan ang paniniwala na mainam makuha kaagad ang lunggati (instant gratification) at ang mga paghihirap ay isantabi, wala na sa bokabularyo ang sakripisyo at pagtitiis. Ang nakakahigit pa dito, kung may kasalong tongpats at sipa, ay biglang yaman ito. Normal na sa mga opisina, maging publiko o pribado man ang mga padulas, o para mapadali ang lahat. Walang umaako ng responsibilidad, sapagkat tanggap na - na walang nakukulong sa may utang, sobrang kalayawan, maluho sa mga gamit, at magbimbin ng trabaho. Hangga’t nahihirapan tayo, iiwasan ito at doon sa  madali at maginhawa pumupunta. Ang bukambibig ay, “Bakit pa ako gagamit ng hagdanan kung makakasakay naman ako sa escalator?
  
   Subalit kung ang hangarin mo ay karunungan, kaunlaran at kaligayahan; lahat ng ito’y may kaakibat na pagsisikap, pagtitiis at ibayong mga sakripisyo. Kaya nga, iilan lamang ang nagiging mapapalad at yumayaman sa dahilang kakaunti ang lumilinya sa pagpupunyagi. Kung ang hangad ay magandang buhay, ang makarating sa itaas at matupad ang matayog na pangarap, kailangan ay umakyat ng hagdanan. May mga baitang itong daraanan, aakyatin unti-unti, pinag-aaralan ang lahat, organisado at nakakatiyak; nakatuon lamang sa tamang direksiyon.

Angkining Muli ang Iyong Dangal
   Hangga’t walang pagbabago sa kinasasadlakan mo, patuloy na mapapasaiyo ang anumang iyong natatanggap. Ang mainam na tanong dito, ay hindi kung bakit ganito ang laging nakukuha mo, sa halip, ang pinakamahalagang katanungan ay “Ano ang magiging katauhan mo, o personalidad ang sasaiyo.” Sapagkat bago mo hangarin ang iyong nakikita sa labas ng iyong pagkatao, tulad ng trabaho, promosyon, bahay, negosyo, at magandang buhay, unahin mo muna kung ano ang iyong mga katangian at mga  kakayahan upang makatotohanan na makamtan mo ang mga ito. May karapatan ka nga ba na angkinin ang tagumpay? Mayroon ka ba ng mga ito?

·         Nakalulugod na personalidad at madaling kausap.
·         Matapat at mapagkakatiwalaan sa tuwina.
·         May kababaang-loob at maaasahan.
·         Nagpapakita ng paggalang at kinagigiliwan.
·         Mapagtimpi at pinipili ang mga pangungusap.
·         Hindi mapaghinala at may pagtitiwala.
·         Madaling makaunawa at tumupad ng mga pangako.

Ang mga katauhang ito ay buong pagkakakilanlan kung may katangian ka na nakalulugod sa iba. Kasunod nito ang mga kakayahan kung saan ka magaling o eksperto sa larangan at trabahong pinili mo. Bago ka pumalaot o magsimula sa patutunguhan mo at gawin ang lahat mong makakaya nang walang kalituhan o mga bagabag, tanungin ang iyong sarili: Ano ba ang aking tunay na intensiyon sa buhay? Maglaan ng sapat na panahon na sagutin ito ng oo mula sa kaibuturan mo. Kapag ito ay tama at nasa matuwid na landas, kalahati na ng iyong buong kapaguran ay nalunasan na at lahat ng pagpupunyagi ay sasaiyo.

   Nabubuhay tayo hindi upang humatol, kung tayo ay hahatol hindi tayo matututo, dahil kapag humahatol ka – nagpapahayag lamang ito na higit kang magaling at nalalaman mo na ang lahat. Papaano ka matututo kung sa iyong paniniwala ay nalalaman mo na ang mga kasagutan. Kung tayo naman ay mag-uusap at pareho nating alam ang ating pag-uusapan, para saan ito kung walang pakinabang? Kung hindi mo naman alam ang aking binabanggit, at kahit anong paliwanag ay hindi mo maintindihan, para saan din ito, kung wala kang namang malalaman.
      Datapwa’t ang pag-ukol na hindi bumubukol ay patuloy na kasinungalingang pinaiiral. Kahit na malaman ng isang tao ang buong sansinukob, kung ito nama’y sinasarili lamang ano ang ipinagkaiba nito sa hindi nakapag-aral. Kaput. Sero. Blangko. Walang laman, bamban at hungkag. Ang taong patuloy na nag-aaral na alam niyang hindi pa sapat ang kanyang nalalaman ay matagumpay. Higit siyang mapalad kaysa iba sa patuloy na karagdagang inpormasyon, kantidad, at kalidad na pagbabago sa kanyang buhay. Bukas ang isipan at may maraming katanungan na kailangan niyang mabigyan ng mga kasagutan.
   Kung hindi mo ito haharapin, mananatili itong mga hadlang sa iyong pag-unlad at magdadala lamang sa iyo sa mga kapahamakan. Bawa’t problema ay may nakalaang solusyon.  Bahagi na ito ng buhay, ang mga tao lamang na walang problema ay naroon sa sementeryo at tuluyan ng namahinga. Kahit na karaniwang talento kung may masikhay at matiyagang hangarin, ang lahat ay mararating. Kailangan lamang ang patnubay, isang malinaw na landas na matatahak upang makarating sa patutunguhan. Ang magkaroon ng mabisang mga baitang para maakyat mo ang itaas. Ang kaalamang makilala mong ganap ang iyong sarili, at papaano maging matagumpay sa larangan na nais mong pasukin.

Pahayag nga ni Shakespeare sa kanyang sinulat , The fault, Dear Brutus, lies not in our stars, but in ourselves that we are underlings.”

   Tayo mismo ang dahilan kung bakit nananatili ang ating mga karaniwang  kalagayan. Kung nais ng ekstra-ordinaryong buhay, may kalakip itong ekstra-ordinaryong mga pagkilos. At sa puntong ito, marami sa atin ang nagsisisuko at tinatanggap na lamang ang kanilang mga kapalaran. Nais ng kaunlaran ayaw namang mahirapan. Gustong lumigaya, umpisa pa lamang ng trabaho ay tinatamad na. Madali ang magsalita, kaysa ang gumawa. Masarap mangarap, ang tuparin ito ang mahirap. 
   Sa madaling salita, maraming kadahilanan kapag nahihirapan. Subalit kung talagang nais ang kaunlaran, nagagawan ito ng mga kaparaanan. Sa lahat ng mga ito, ikaw lamang ang may kakayahang magpasiya, dahil ito ang iyong buhay na makagawa ng malaking kaibahan sa pamamagitan ng makatotohanang pagkandili para dito.
  Ang katotohanan ang makapagpapalaya sa iyo. Totohanin ang lahat mong pagkilos. Ipahayag ang matatag mong mga paninindigan, mga prinsipyo, at mga dakilang layunin. Linawin ang iyong mga intensiyon upang makuha ang mga tamang kasagutan:
Ano ang patuloy na makabuluhan mong ginagawa?
Ano ang mahalaga at pinag-uukulan mo ng maraming sandali sa bawa’t araw?
Ano ang pinaka-importanteng dangal para lumigaya?
Sinu-sino ang mga taong nagmamahal at minamahal mo?
Kung may bagay kang nais gawin at alam mong magtatagumpay ka kapag ginawa mo, ano ito?
Bakit hindi mo maumpisahang gawin? Ano ang humahadlang sa iyo?

Kung may mga katanungan, ay may mga kasagutan.


  Kung nais magtagumpay sa buhay; HUWAG sumakay ng “escalator, puntahan ang “hagdanan” at simulang gamitin ang mga baitang. Tulad ng pagtatanim ng palay; daraan ka sa pagpili ng lupa, pagbungkal nito, pagtatanim ng palay, matiyagang pag-aaruga at pangangalaga, at kapag nagbunga, ay doon ka pa lamang mag-aani. May prosesong nagaganap. Hindi katulad ng “escalator” na nakasakay ka na tila namamasyal lamang. Sa buhay, kailangang dumaan ka ng hagdanan kung nais mong makatiyak ng magandang kapalaran. Narito ang kasagutan sa pagsisimula nito.

Mabisang mga Baitang sa Tagumpay

Mga Nilalaman 
  Baitang 1: Sino Ka nga Ba?
  Baitang 2: Magkaroon ng Pananaw
  Baitang 3: May Paninindigan
  Baitang 4: May Plano Upang Magtagumpay
  Baitang 5: May Sentido Komon at Praktikal
  Baitang 6: Hinaharap ang mga Paghamon
  Baitang 7: May Makabuluhang Pangkat
                                            Baitang 8: May Disiplina sa Lahat ng Bagay
                                           Baitang 9: Tinutupad ang mga Pangarap
                                           Baitang 10: Mapaglingkod sa Kapwa
                                           Baitang 11: May Patnubay ng Dakilang Ispirito
                                           Baitang 12: Tinatamasa ang KALUWALHATIAN

   Kinatas at sinipi lamang ang ilang pahina mula sa aking aklat ng “Mabisang mga Baitang sa Tagumpay” na isinulat ko para sa aking mga anak. Bagama’t wala sa linya ko ang pagsusulat, pinipilit ko itong mangyari, dahil higit na malinaw ang aking mga mungkahi kung nababasa. Sa dami ng pinasukan kong mga trabaho, pati na ang pagnenegosyo, sa gulang kong ito, at sa dami ng mga naranasan ko na mga kabiguan at mga kamalasan, naging mapalad lamang ako nang sundin ko ang mga baitang na ito.
   Kung nalaman ko lamang ito, noon pa, hindi ko na magagawa pa ang magtrabaho. Dahil pupuntahan at gagawin ko na kaagad ang mga gawain na nagpapasaya sa akin, may libangan na, ay kumikita pa ako. Kung may kabatiran ako noon pa ng mga baitang na ito, hindi ako magkakamali, magmamatrikula, at mag-aaksaya ng kabuhayan, kalakasan at kabataan, o mahalagang panahon sa paghahanap ng tamang direksiyon.  

Kapag naging kaugalian na natin ang tunay na pagtuon doon lamang sa makabuluhan at makapagpapaunlad na mga baitang ng buhay,” madalas nating matatagpuan ang mga milagro na nakapaligid sa atin. Ang magagandang kapalaran ay simpleng lumilitaw na malinaw sa ating harapan.

   Ang buod ng Mabisang mga Baitang sa Tagumpay ay tungkol sa pansariling disiplina – ang abilidad na kumilos kahit na ano ang kalagayan mo ngayon; emosiyonal, pinansiyal, o pisikal man ito. Ang mga pagkilos na may mahusay at tiyak na mga kapasiyahan. Ang mga siniping pahina na narito, kahit pahapyaw lamang ang ilan dito, ay hindi tungkol sa pahirapang ambisyon; na kailangan dumaan ka pa sa butas ng karayom, bagkus ito ay tungkol sa pagpupunyagi na posibleng makakaya mo sa lalong madaling panahon kung gagamitin lamang ang mga baitang na narito upang makamtan mo ang anumang iyong pinakahahangad sa iyong buhay – sa pinakamadaling paraan.

Kapag minamahal at kinawiwilihan mo ang iyong ginagawa, kailanman ay hindi ka na magtatrabaho pa sa buong buhay mo.

    Isang pangako ito na may katuparan. Itakda at simulan ang pagkilos; nasa pagkilos lamang ang lahat upang makamit ang tagumpay. Kikilos ka at magwawagi ka.

   Sa paglalakbay na ito, panatag na umupo, kumapit ng mahigpit . . . dahil medyo maraming lubak at matarik ang ating sasalungahin. Pakaisipin lamang na ito na ang iyong pagkakataon, ngumiti at ang lahat ay magiging madali na lamang.Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan
Subaybayan, nang mahalagang mabasa;
Mabisang mga Baitang sa Tagumpay
Baitang 1: Sino Ka nga Ba?

No comments:

Post a Comment