Sunday, April 22, 2012

Bungisngis #022

 Mga Liham ng akiusap at PaOnawa  

 ₱ara sa iyo ₱a₱a,
   Sa ₱amantasan ko ay may ₱roblema. ₱apel doon, ₱agsasanay dito, ₱abili nito, ₱abili doon, ₱angangailangan diyan, at ₱angungulit ₱a ng ₱ropesor. ₱agpasok ko ₱a lamang may ₱agbabayaran na. Ka₱ag ₱alaging may ₱roblema at ₱atuloy na ganito, hindi ko ₱a ma₱aayos, at ma₱aya₱a ang mga ₱roblema na ito, ₱alagay ko ₱a₱auwiin na ako.

₱akiusap ng inyong ₱anganay na anak,
                                                                           abling

Ang sagot sa liham:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o

                                                                                                                  Oktubre, 2OOO
To: PablitO
  O, aking PablitO, mOla nang Omalis ka, hOmirap na ditO sa OlOngapO, sa tOtOO lang, kOlang kami sa Olam, sa Omaga, tOyO na isda ang Olam namin, sa hapOn, galOnggOng naman. BOkas ganitO Olit. PapaanO na ngayOn? Wala na akOng pOndo para ditO sa sOlat mO.
   PakiOsap kO sa iyO, maghanap-bOhay ka na para sa iyO at hOwag Omasa.

PaOnawa ng iyOng mga MagOlang

TOribiO SerO at LeOnOra SerO
  nOmerO OchO-Ocho PaseO deBrunO
  SitiO tOyO, LOngsOd ng OlOngapO

Kapag nais ay may paraan, ngunit kung ayaw ay may dahilan. Kung nasa ay paggalang, unahin ang sarili na igalang.
 
Hanggang sa muli na namang bungisngisan, 
laging subaybayan.
Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment