Friday, April 13, 2012

Gumising na Ngayon!

Sa kaibuturan ng puso ng isang tao ay nakahimpil at nahihimbing ang kamangha-manghang mga angking kapangyarihan; mga kapangyarihang magpapagulat sa kanya, na kailanman ay hindi niya pinangarap na makakamtan; mga puwersang tuwirang magpapabago sa kanyang buhay kung mapupukaw lamang ito at pakikilosin.Narito ang ilang siniping bahagi mula sa aklat na Pagmumulat sa KALUWALHATIAN.  Naglalaman ito ng mga makahulugan pahayag, mga mungkahi, at mga pamantayan na makapagpapadilat ng mga mata nang magkamalay at matanggap ang Kaluwalhatiang nakatakdang maganap sa sariling buhay. Kinapapalooban ito ng mga inspirasyong hinango mula sa tunay na buhay ng mga matatagumpay at dakilang tao.
   Ito na ang tamang pagkakataon upang magising nang tuluyan. Ito ngayon ang araw na nakatakdang masimulan mong magpasiya para sa iyong sarili, kung sino ka, at higit sa lahat, ang maipakita at makilala mong lubusan ang iyong pagkatao. Ang magawa mong tuklasin ang gintong matagal nang nakabaon sa iyong kalooban. Ito na ang araw na nagpasiya kang pahalagahan mo at maging masikhay na tumatalima sa kalidad ng iyong ispirito. Simulan nang ipahayag ang iyong sarili kung sino kang talaga. At ito'y kung ano ang tungkol sa iyong buhay. At ito ang iyong sisimulang gawin. Walang sinumang makakapigil sa iyo na makamit mo ang iyong minimithing kapalaran!
... at ang tadhana ay makikipagtulungan sa iyo.

Magsimula nang alamin ang lahat tungkol sa iyo . . .

 Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment