Friday, February 18, 2011

Tunay na Kaligayahan


   Papaano ba natin ginugugol ang mga mahahalagang sandali sa ating buhay? Ito ba'y pawang sa paghihinagpis, paghihimutok, at pangungulila nang walang katapusan? Maikli lamang ang nakalaang buhay para sa atin. Hindi makatarungan na ito'y maaksaya sa walang kabuluhang mga bagay, lalo na't magdudulot lamang ng pagka-siphayo at ibayong kapighatian. Nasa ating kapasiyahan kung ano ang makakabuti: Panalo o Talunan? Masaya o Malungkot? Kaligayahan o Kapighatian? Buhay o Kamatayan? Alinman dito, tanging ikaw ang masusunod.
   Alalahanin lamang; anuman ang isaisip mo, ito ang magaganap sa iyo. Pagindapatin:"Maging masaya sa tuwina, at sa buong buhay mo'y ikaw ay maligaya."

No comments:

Post a Comment