Sunday, February 27, 2011

Aling Pag-ibig Pa?


   Ito ang dalisay at kawagasan ng tunay na Pag-ibig;
Kapag nananalig tayo na kahit nag-iisa’y magagawa nating umibig,
Na kahit sino kailanma’y walang nakapanaig ng higit pa sa pag-ibig na ito,
At walang sinuman magpakailanman na makaiibig katulad ng pag-ibig na ito,
. . . Buong puso, kaisipan, at kaluluwa ay nahahandang magpakasakit,
       magparaya, at mag-alay ng sariling buhay, wala na nga na hihigit pa,
  Ang umibig nang walang pag-aalinlangan at hangganan,
Aling pag-ibig pa kaya? Wala na nga. Wala.

 

No comments:

Post a Comment