Monday, February 07, 2011

Bagong Kaibigan


Kalugdan ang mga tao na mabubuti at magaganda, maging sila ma'y nagnanais na maging kapuri-puri sa iyong pangmalas. Kung magagawa mong mag-ukol ng panahon sa pakikipagkapwa, kailanman hindi ka mawawalan ng mga bagong kaibigan.

No comments:

Post a Comment