Tuesday, August 06, 2013

Kilala Mo ba Ikaw?
Palatandaan ng isang matalinong tao ay ang kaalamang iwaksi ang mga walang katuturan at asikasuhin ang mga mahahalaga.

Ang simpleng buhay ay hindi ang maipakita kung papaano tayo nakakaraos sa karampot na kabuhayan—isang karukhaan ito—bagkus kung papaano mahusay na unahin yaong mahahalaga sa ating buhay. Kapag malinaw ang iyong hangarin at mga priyoridad, wala nang hirap ang itapon at pag-aksayahan pa ang mga bagay na walang katuturan at hindi nakakatulong para magtagumpay ka.
   Dalawa lamang ang prinsipyo para dito: Kailangang batid mo ang pagkakaiba kung ano ang agaran at kung ano ang mahalaga. (2) Kailangang unahin mo muna ang mahalaga.

   Karamihan sa atin ay pinag-aaksayahan nang maraming sandali ang mga agaran at wala ng panahon pa doon sa mga mahahalaga. Sa mundong ito na puno ng mga mapamintas, mga kritiko, at kakumpetensiya, higit nating pinipili ang pumalakpak at humanga sa iba. Magagawa naman nating tayo ang nasa entablo o nasa parada, at sila naman ang nasa bangketa at pinapalakpakan tayo.
   Ang pinaka-mapanganib na sapalaran sa lahat ay yaong inaaksaya mo ang iyong buhay na hindi ginagampanan ang nakatakda mong kapalaran. Sa halip, ang pinagtutuunan mo ng pansin ay mga kalayawan at pagka-humaling sa mga panandaliang aliw. Mga bagay na kusang sumisira upang hindi mo matupad ang iyong mga pangarap.
   Repasuhin ang iyong mga priyoridad, lapatan ng tamang mga katanungan:
Papaano ko mainam na magagamit ang aking panahon sa mga sandaling ito?
Ano ba ang aking tunay na intensiyon at ginagawa ko ito?
Ano bang pakinabang o kaunlaran ang makakamit ko kung uunahin ko ito?

 Kung alam mo kung sino ka, nalalaman mo kung ano ang nararapat gawin bilang tunay na Pilipino.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment