Friday, August 09, 2013

Ikaw ang Aking Patnubay

Ang Patnubay
ni Jesse Guevara

Ikaw, ang Aking Patnubay...
Ikaw, ay aking nadarama sa kaibuturan ng aking kaluluwa.
Ikaw, ang siyang lumikha ng daigdig at sansinukob.

Kahit saanman ako tumingin, kilatisin ang mga ito, at unawain, ay natatagpuan kita.
Naroon ka sa lahat ng dako; pisikal man o nalilirip man ay nadarama ko ang iyong kadakilaan.
Ikaw, ang aking Patnubay.

Ikaw, ang tinaguriang Makapangyarihan sa Lahat.
Siyang tinatawag na Ama,
Siyang tinatawag na Tagapaglikha,
Siyang tinatawag na Tagamasid,
Siyang tinatawag na Tagaganap,
…at Pangkalahatang Tagadisenyo nang walang hangganang Pagkakakilanlan!

Ikaw, ang aking kaisipan, katawan, at kaluluwa.
Mula sa iyong pagpapala, napagkaisa mo na maging Ispirito ko ito.
Napapasunod mo ako na makipag-talastasan sa Iyo.

Ikaw na kumakatawan sa aming lahat.
Siyang pumapasan sa aming mga kaligaligan.
Siyang kumakandili kapag kami ay naliligaw.
Siyang nagpapatawad sa aming mga kasalanan.
Siyang nagpapalakas kung nanghihina kami.
…at Manunubos at Tagapagligtas nang walang hangganang Patnubay!

Ikaw, ay laging nasa kaibuturan ko at siyang kaharian mo.
Habang buhay ako, walang hinto ang iyong mga pagpapala.
Ikaw, ang tanglaw at lagablab na palaging gumigising sa akin.

Kung wala ka, bulag ako at nasa kadiliman.
Ang pagmamahal mo’y hindi makakayang tumbasan.
Kundi ang maging halimbawa ng iyong kaluwalhatian.
…Maraming salamat, kailanma’y hindi kita maiiwan.

O, aking Patnubay …maraming salamat po.


No comments:

Post a Comment