Friday, August 02, 2013

May Taguri Ka Ba?

Ang taguring pintas ay siyang pinakamatibay na bato na ipinupukol ng demonyo sa tao. 

Bahagi ng pagkakakilanlan ang taguri o palayaw. Kung may pangalang Rudy, makikilala ito sa kalakip na taguri. Tulad ng Ruding-matsing, Ruding-suwag, Ruding-pusa, Ruding-talangka, at maraming iba pa. Dito sa amin sa Barangay Kupang, palasak na ito at sadyang nakaugalian na. Subalit ang ikinabit na taguri ay hindi tahasang katotohanan ng taong may taglay. Mga palayaw ito na ibinansag upang makilala kung sino ang taong tinutukoy at walang batayan. Ang nakakalungkot lamang dito, mula sa ama na naunang nabansagan, ito rin ang magiging bansag sa mga anak pati na sa mga apo. At kung mananatili na walang pagbabago sa kaugaliang ito, ay magpapatuloy sa susunod pang henerasyon ng angkan. Mainam sana ito kung ang taguri ay nakakasiyang pakinggan, subalit paano na kung umaaglahi, may alipusta, nanunuya at nakakasama na? Hindi ba nakakalunos kapag binansagang ka na, Berting- manyak?
   Kung magagawa nating tawagin ang mga bagay sa tamang kaparaanan, lalo na sa kapakanan ng isang tao, mauunawaan natin itong higit nang walang idinadagdag na inpormasyon o mga paratang na wala namang katotohanan at hindi nararapat. Madaldal ba siyang lagi kapag kinakausap? Bakit hindi natin banggitin na mabilis siyang magsalita, kaysa madaldal siya? Malaki ang pagkakaiba ng madaldal kaysa mabilis magsalita. Batik sa pagkatao ang madaldal, dahil walang pakundangan ito at nakakapinsala. Samantalang ang mabilis na pagsasalita ay kasanayan ng isang tao. Pangalanan ang sitwasyon o pagkilos sa tamang kaanyuan o kaganapan nito at hindi sa pagpintas o pagpalayaw mula sa paratang o paghusga.
   Kung may taong laging umiinom ng alak, huwag husgahan na siya ay isang lasinggero. Maaring bahagi ng kanyang ritwal ang uminom matapos kumain, subalit hindi ang magpakalasing. Nalimutan lamang na isauli ang hiniram, binansagan na ang humiram na mapag-imbot o magnanakaw. Hangga’t wala tayong nalalaman tungkol sa pagkatao ng isang tao at kailanma’y hindi nagawang maintindihan nang ganap ito, papaano natin magagawang magparatang nang walang mapanghahawakang katibayan?
   Huwag payagang malagay ang sarili sa kapahamakan mula sa mga haka-haka, mga paratang, mga sulsol na walang katibayan, at mga makasariling opinyon ng iba. Ang pagbansag bilang palayaw ng isang tao ay maling paraan ng pagkakakilanlan, lalo na kung ito’y makakasama sa kanyang reputasyon. Mayroon siyang tunay na pangalan at wastong nararapat na itawag sa kanya. Anumang idaragdag dito ay isang paratang at paghusga na walang batayan. Isa itong paninira, panunuya, at panliliit na humahantong sa alitan at kapahamakan. 

Wala nang sasaya pa kung maririnig mong tinatawag ka sa tunay mong pangalan nang walang karugtong ng nakakasirang palayaw.

Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment