Friday, August 02, 2013

Mahalaga ang Sentido KomonHigit na makalilibong mainam ang sentido komon kahit na walang edukasyon, kaysa may edukasyon na wala namang sentido komon.

Tumigil ka ba at inisip na kung nais mong makagawa nang higit pa, lalong wala kang matatapos kung hindi ka mahusay, matalino, matapang, at tahasang nagnanasang magtagumpay?
   Magkagayunma’y, ito ay nakasalalay sa iyong atensiyon sakali mang nagkukulang ka ng sentido komon o praktikal na kapasiyahan sa mga balakid at mga pagsubok na dumarating sa iyo sa araw-araw.
   Kung ating pakakalimiin, tayo ay may natatanging kapangyarihan na may maraming kakayahan. Mayroon tayong mga katangian na kahit hindi natin nababatid ay kusang lumilitaw kung patuloy ang ating mga pagsasanay sa mga gawaing kinalulugdan natin. May mga natatanging kalakasan tayo sa isip, sa katawan, at sa puso na nagtutulak para magawa ang ating mga naisin sa buhay. Kapag ginagamit natin ang ipinagkaloob na mga regalo sa atin nang wasto, matiwasay nating nakakamit ang mga lunggati. Subalit kung sa masamang kaparaanan at nagwawasak na mga paraan, nagkukulang tayo ng sentido komon sa magiging resulta ng ating tunay na intensiyon.
   Ang sentido komon ay kaalaman kung kailan kailangang huminto sa ginagawa, sakalimang ito’y nakakasama na. Ang kaalaman na talos mo na mayroon kang reputasyon na nais pangalagaan. May integridad ka na nais panatilihin, at prinsipiyong makatwiran na nais ipaglaban. Saklaw ng mga ito ang iyong pagkatao at nasa iyong sentido komon upang ito’y ipairal.
   Ang sentido komon ay nakikinig sa mga bahagi ng iyong pagkatao upang timbangin, pangalagaan, at itama ang iyong talino, kumpetensiya, at determinasyon. Bihirang ituro ang sentido komon at nakakamit lamang ito sa pagmamatyag, sa malinaw na paglilimi kung ano ang nasa tamang katwiran, at kapakinabangang matatamo. Ang sentido komon ay matamang pinag-aaralan at hindi namamana o nasa dugo mo. Kung lagi kang gising at mapanuri sa mga pangyayari at mga karanasang nagbibigay aral para sa iyo, nagiging madali na at praktikal para sa iyo ang pagpapasiya. Karamihan sa atin ay natutuklasan at nagagamit lamang ang sentido komon kapag matanda na. Kung kailan na ilang panahon na lamang ang natitira sa buhay. Higit na mainam na maaga itong matutuhan, habang bata at malakas pa. Upang magawang maiwasan ang mga pagkakamali at mga kabiguang darating sa iyong buhay. Iba na ang may sentido komon at laging handa sa mga panganib at kapahamakan.
   Ang sentido komon ay isang sandata na kailangang laging kawaksi mo. Isa itong abilidad para maisagawa nang wasto at may direksyion ang iyong mga talento at kakayahan. Hangga’t ipinaiiral natin ang sentido komon bilang gabay, higit tayong nagiging mahusay, mapaglingkod at matulungin sa iba.


Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, Bataan

No comments:

Post a Comment