Thursday, March 24, 2016

Pilian AKOPinipili Ko
Na mabuhay na laging pumipili.
  Hindi dahil sa nagkataon,
   Hindi rin dahil sa sitwasyon,
    o, maging dala ng kundisyon.
Sapagkat lagi ko itong binabago
ayon sa nadarama ko,
kinakalabit ng intwisyon ko,
at itinitibok ng puso ko.
   Walang anumang dahilan at paumanhin.
    Lahat ay mula sa akin.
    Walang dikta at sulsol kahit kanino.
    Ang sinusunod ko ay AKO.
Masigla at puno ng pag-asa,
  laging may motibasyon sa tuwina.
   Hindi minamanipula ng iba,
    Hindi ginagamit at inaalipin ng kung sino.
Sapagkat mapili ako at naninigurado,
na laging manalo sa larangang pinasok ko.
Dahil…
   Pinili ko na malaman kung sino ako,
at maunawaan ang mga naisin ko…
Nang sa gano’n ay makasiguro
kung saang direksiyon patungo AKO.
   Pinili ko na makinig sa aking munting tinig
Na laging sa akin ay humihibik,
nagpapaala-ala at nagmamalasakit.
   Pinili kong itaas ang ranggo ko,
kaninuman, saanman, at kailanman,
  at hindi ang makipagtunggali kahit kanino…
    kundi sa aking sarili mismo.
Sapagkat bilang Pilipino,
Piling-pili at tahasang mapili AKO,
  bilang tunay na Pilipino
Sa pagpili ko ay matagumpay AKO
… at lagi kong ipaghihiyawan
nang buong kagitingan…
Talagang MAPILI AKO.
Sapagkat …
AKO ay PILIpino.

jesguevara
wagasmalaya.blogspot.com

No comments:

Post a Comment