Thursday, July 31, 2014

Huwag Kalimutan

Pakatandaan ito:
Nakukuha mo ang anumang iyong nakukuha sapagkat ginagawa mo ang anumang iyong ginagawa. At kung hindi mo nais ang anumang iyong nakukuha simulang baguhin kung anuman ang iyong ginagawa.
  
Maglaan ng anumang bagay na may halaga kahit kanino,
   … at ikaw ay may trabaho.
Maglaan ng anumang bagay na may halaga sa mga tao, nang paulit-ulit at walang hinto,
   … at ikaw ay may propesyon.
Maglaan ng anumang bagay na may dakilang halaga sa malaking bilang ng mga tao,
   … at ikaw ay may kayamanan.
Maglaan ng anumang bagay na may makabuluhang inspirasyon sa lahat ng mga tao,
 ... at ikaw ay may maiiwang pamana na walang hanggan.

Isang maikli at magandang tanawin:
kung saan tayo nanggaling; at kahit pausal man lamang ay magpasalamat tayo sa ating buhay at sa ating Maykapal.

Tamasahin ang mumunting mga bagay, dahil isang araw na sakalimang maala-ala natin; ang mga ito pala ay mga malalaking bagay.


Ang pinakamalaking balakid na humahadlang sa pagitan ng Tagumpay at Kabiguan, pati ng Panalo at Talunan ay maipapahayag lamang sa limang kataga: “ Wala akong sapat na panahon!”

No comments:

Post a Comment