Thursday, February 28, 2013

Umasa nang MagandaMalinaw ang iyong mga pahayag na may mga pangaral,  ito ba naman ay mga nagagawa mo?

“Ang pangaral ang siya nating hinihiling kapag nalaman na natin ang kasagutan at nananatiling hinahanap pa ito. Ito ay nasusulat, lahat ng iyong mga katanungan ay makakayang sagutin lahat ng nasa iyong kaibuturan. Sapagkat ang Kaharian ng Kalangitan ay nasa iyong kalooban.
Nararapat lamang na mabuhay nang walang mga pagdadahilan at magmahal nang walang panghihinayang. Magagawa mong ipikit ang iyong mga mata sa mga bagay na ayaw mong makita, subali’t hindi mo maipipinid ang iyong puso sa mga bagay na ayaw mong madama.
Anumang itinitibok ng iyong puso, naroon ang iyong kayamanan."

Papaano ko ito magagawa?

"Kailangang piliin mo ang mabuti mula sa masama, ang ngumiti sa kabila ng kalungkutan, ang mahalin ang nasa tabi mo, at alalahanin anuman ang mayroon ka. Sapagkat ang mga bagay na hindi mo pinahalagahan, ikaw ay iiwanan. Matuto sa mga kamalian, ngunit walang panghihinayang. Laging magpatawad, ngunit huwag makalimot, dahil ang sugat gumaling man ay nag-iiwan ng peklat."

Lahat ba ng mga ito ay kailangan sa buhay?

“May nagwika, ’Kung hindi ka marunong magmahal sa iyong “sarili,” ay higit ka pa sa hayop at malansang isda.’ Sapagkat kung wala kang paggalang sa iyong sarili, walang gagalang sa iyo. Kung nais mong ibigin ka, matuto kang umibig muna sa iyong sarili. Hindi mo maibibigay sa iba ang wala sa iyo.


Papaano ba ito magagawa?

"Kapag tayo ay nagmamahal, palagi tayong nagsisikhay na maging mahusay kaysa dati, pinipilit nating lalong mahalin ng ating kasuyo. At ang maganda pa rito, ...habang nagsusumigasig tayo na lalong maging mapagmahal, mapapansin mong lahat ng nakapaligid sa atin ay nagnanais na maging mapagmahal din."

May katiyakan ba ito, paaano ...kung abala ako sa trabaho, at walang sapat na panahon para maipakita ang lahat ng ito?

"Kapag ayaw mo, marami kang dahilan, ngunit kapag nais mo, ay may paraan. Simpleng kasagutan lamang at pakatandaan ito; Kung matututuhan na iwasan mo sa iyong mga pananalita, ang: sana, dapat, marahil, akala ko, isang araw o pagdating ng araw, hindi ka na mapaparalisa pa at makakakilos nang ganap para matupad ang iyong nais na maipadama. Kapag ikaw ay nagmamahal, lagi kang may panahon para dito.
Pagyamanin at pahalagahan ang lahat ng sandali sa iyong buhay! Higit na pagindapatin upang maibahagi sa mga malalapit sa iyong puso, at mga tunay na minamahal para maligayang aksayahin ang iyong panahon para sa kanila. Tandaan lagi na ang panahon ay hindi ka hihintayin at ang mga pagkakataon ay may kanya-kanyang kabanata sa iyong buhay.
Ang batang anak mo na nakatingala sa iyo ngayon ay siya naman mong titingalain kapag matanda ka na. Mahalin mo siya nang higit pa sa nalalaman mong makakaya mo, sapagkat siya ang magpapasiya kung kukupkupin ka niya o ilalagak ka niya sa bahay ampunan."

Ano ang tamang sandali para ko ito magawa?

“Walang tama o maling mga sandali. Nasa iyong pagpili at pinag-aralang kapasiyahan nakasalalay ang lahat. Nagiging mali lamang ang isang bagay kapag padalus-dalos ang iyong mga pagkilos at lihis ito sa katwiran.
Ang kahapon ay isang Kasaysayan. Ang bukas ay isang Misteryo. Ang araw na ito ay isang handog. Ang taguri nito ay Kasalukuyan. Natural lamang na pagindapatin mo ito, dahil dito umiinog lahat ang mga kaganapan para makita mo ang katotohanan at malasap ang iyong kaluwalhatian.
Ang buhay ay hindi para hintayin ang bagyo hanggang makaraan na ito, bagkus ang matutuhan na sumayaw habang umuulan.
Ang lahat ng mga bagay ay nagbabago, ang mga tao ay nagbabago, dahil patuloy ang pag-ikot ng mundo. Hindi nangangahulugang kalimutan mo na ang mga nakaraan, sisishin at pagtakpan ito,  bagkus ang magpatuloy at pagyamanin ang mga alaala. Sa pitong ulit na pagkadapa ay bumangon ka ng walong ulit."
 Jesse Guevara
Lungsod ng Balanga, BataanNo comments:

Post a Comment