Friday, May 30, 2014

Supilin ang Isipan

Magsanay na pakiramdaman ang sarili. Ang paghinga nang malalim, ang mahinahong pagpasok at paglabas ng hininga ay isang paraan para mapatahimik at mapag-ukulan ang sarili. Kahit na nasa kalagitnaan ng usapan, diskusyon, at pagtitipon, magagawang huminto at pag-ukulan ang sarili na makahinga nang maluwag. Malaking ginhawa ito sa pakiramdam at kapayapaan ng isipan.
   Pagbigyan sa araw na ito kahit ilang sandali lamang na pumasok sa silid at umupo na nag-iisa, at obserbahan ang iyong isipan. Pakiramdaman ang mga samu’t-saring kaisipan na naiisip at pinagmumulan ng mga desisyon na isasagawa. Ang kabatiran sa mga susunod na mga aktibidad ng iyong isipan ay makakatulong nang malaki para mapahusay ang mga pagkilos.

   Ugaliin na pag-aralan ang iyong mga ikinikilos, dahil mga bunga ito ng iyong mga iniisip. Kung wala kang kapangyarihan na kontrolin ang iyong isipan, ikaw ang kokontrolin nito. Laging tandaan lamang na may likas kang dalawang kapangyarihan; ang kapangyarihan na pumili at kapangyarihan na piliin ang tama. At walang bagay na makakapinsala sa iyo kung wala kang pahintulot.

No comments:

Post a Comment