Friday, May 30, 2014

Mga Dakilang Kawikaan

Kung minsan kailangan nating balikan ang mga kawikaan na gumigising sa atin. Katulad ng pagrerepaso sa sasalihang eksamin, kailangan ang mga pamantayan para maging malinaw ang pagtahak sa tamang landas. Narito ang ilang tagubilin na walang pagkupas sa panahon:

   Kapag ikaw ay yumao na, hanapin ang iyong himlayan hindi sa mundong ito, kundi sa mga puso ng mga tao.

   Pag-aralan na maging tahimik. Hayaan ang katahimikan ng iyong isipan ay makinig at tahasang makamit ang kawatasan ng mga sandali.

   Lahat ng mga kapighatian ng tao ay nagmumula sa walang kakayahan na umupo nang tahimik na nag-iisa sa silid at magnilay-nilay ng tamang mga prioridad sa buhay

   Ang tunay ng mga pinuno ay bihirang makilala ng kanilang mga tagasunod. Sumusunod dito ang uri ng mga pinuno na kilala at hinahangaan. Matapos ito ay ang mga pinuno naman na kinakatakutan; at kasunod nito, ang uri ng mga mga pinuno na kinamumuhian ng balana.

   Kung wala kang pagtitiwala, wala kang makukuhang pagtitiwala. At lalo naman kung wala kang pagpapahalaga sa iba, maka-aasa ka na sinuman ay hindi ka pahahalagahan.

   Kapag ang gawain ay natapos nang mahusay ang pagkakagawa, nang walang bahid ng pagmamalaki at pagyayabang, ang mga ordinaryong tao ay bumibigkas, “Oy, kami ang gumawa nito!”

   Huwag magnasa at gawing mabilisan ang mga bagay. Huwag tumingin sa maliliit na kapakinabangan. Ang hangarin na makamit ang mga bagay nang madali ay siyang pumipigil upang mahusay itong matapos. Kapag nakatuon sa maliliit na kapakinabangan, pinipigilan nito ang mga dakilang oportunidad na mapagtagumpayan.

   Ang mga tao ay naliligalig hindi ng mga bagay na nagyayari, kundi nang kanilang mga opinyon sa mga bagay na nangyari at mangyayari.

   Ang pinaka-mapanganib na sitwasyon sa karamihan sa atin ay hindi ang ating hangarin ay matayog kung bakit hindi natin ito makamit, kundi napakababa nito kaya natin nakakamit.


   Hangga’t hindi kayo nag-iiba at maging katulad ng mga paslit, hindi kayo makakapasok sa Kaharian ng Kaluwalhatian. 

No comments:

Post a Comment