Friday, May 30, 2014

Huwag Balewalain ang Sarili

Bawa’t kaisipan na mayroon ka, at bawa’t emosyon na iyong nadarama, ay nakakaapekto sa iyong pisikal na kalusugan, mapahusay at mapasama man ito. Ang mga kaisipang ito ay nagpapadala ng mga “mensahe” sa pamamagitan ng mga hormones sa iyong mga masel at mga organ. Ito din ang dahilan kung bakit ang maginhawang pakiramdam ay nagpapalakas o nakakalibang sa iyo, at ang mga masasamang pakiramdam ay nag-iiwan ng paninikip ng dibdib, mga pananakit ng kalamnan, at pamamanglaw.
   Sa patuloy na negatibong mga pag-iisip at maligalig na emosyon, inihahanda ka lamang ng mga ito para sa mahapding kundisyon ng iyong kalusugan. Ang libangan nang walang hintong paninisi sa sarili ay nagdudulot ng mga kasakitan sa mga masel o kalamnan. Ang matinding pagkainis o patuloy na pagkasuklam sa kagalit, katulad ng inaasahan, ay isang malaking panganib upang magkaroon ng sakit sa puso.
   Hangga’t patuloy na nilalaro sa isipan ng mga bagabag at pagkabagot sa buhay, pilit na iniiwasan na malunasan ang mga ito. Para makatakas at panandaliang makalimot, nahuhumaling ang marami sa atin sa alak, droga, at mga kalayawan ng katawan. Isa na rito ang pagkahumaling sa pagkain. Ang katakawan sa taba at malasebong pagkain, pati na ang paninigarilyo ay tahasang pagpapatiwakal.
   Ang panghihinayang sa mga bagay na hindi nagawa, mga kamaliang hindi na maitatama, at mga maling akala ay kumakain sa katinuan ng isipan at nakapagpapahina sa immune system ng ating mga katawan para madaling kapitan ng malubhang mga karamdaman.
   Kung mag-iisip din lamang, pakaiwasan ang mga kapighatian at negatibong mga bagay. Huwag maging biktima ng mapangwasak na mga kaisipan at pumapatay na mga emosyon. Tandaan na mayroon tayong kapangyarihan na piliin kung ano ang makakabuti para sa atin. 

   Magsimula na ngayon. Higit na mainam na alamin kaagad kung bakit tayo naliligalig at namimighati, at magawang lunasan kaagad ang mga ito, kaysa patuloy tayong nagkakasakit bago pa mahuli ang lahat.

No comments:

Post a Comment