Friday, May 30, 2014

Magtanong Tayo

Binanggit ito sa akin ng isa kong kasama sa trabaho; Ano ba ang karaniwang nawawala sa akin kapag nangangamba ako sa mga sasabihin sa akin ng iba, sakalimang magsikhay ako sa buhay at maungusan ko sila?

Ayon sa kanya:
   Kadalasan may mga pumupuna sa akin at marami dito ang namimintas pa; kapag inuuna ko na asikasuhin ang pagpapaunlad sa aking sarili at maging sa aking pamilya. May mga binyagan, kasalan, kaarawan at iba pang mga pagtitipon ang aking nakakaligtaan sa pagiging abala ko sa trabaho. Subali’t hindi ko naman magagawang ipagpaliban ang mga gawain na aking naumpisahan nang hindi ko ito tatapusin sa tamang panahon.
   Natanggap ko na sa aking sarili na hindi lahat ng tao ay aking mapagbibigyan sa kanilang mga paanyaya. Kahit papaano mayroon akong makakaligtaan at may sasama ang kalooban. Sa ganang akin, kailangan kong tumanggi sa ibang mga paanyaya at magsakripisyo. Upang magawa ito, may isasantabi akong mga bagay at kakalimutan, para buong husay na magampanan ang aking mga gawain nang walang abala. 
   Nasambit ng aking ama: Hindi maaaring hulihin ang dalawang kuneho nang sabay, dahil kapag ito ang ginawa ko, kahit isa man ay wala akong mahuhuli. Kailangan pagtuunan ng atensiyon ang isa lamang para makatiyak ng tagumpay.
   Mula sa maraming mga karelasyon at pakikipagkaibigan; natutuhan ko, na ang tanging dapat na pakisamahan ko at unahin ay ang aking sarili lamang. Hangga’t binibigyan ko ng halaga ang bawa’t kahilingan at sasabihin ng iba, patuloy akong nasasaktan at biktima ng kanilang mga kagustuhan.


Tagubilin: Ang enerhiya ay siyang esensya ng buhay. Lahat ay nagaganap kapag may pagkilos. Bawa’t araw ay nagpapasiya ka kung papaano ang gagawin mong mga pagkilos, ano ang iyong mga naisin, papaano mo ito makakamit, at kung saan ka talaga patungo. Ang direksiyon na ito ang siyang tunay na magbabadya ng iyong kapalaran. Kailangan lamang ang matamang atensiyon at puspusang paggawa para mapadali ang iyong tagumpay

No comments:

Post a Comment