Saturday, March 15, 2014

Huwag Sumuko

May islogan na ang tema ay; “Ang umaayaw ay hindi nagwawagi, at ang nagwawagi ay hindi umaayaw!”

   May ibinigay ang aking ama na tula ang, "Huwag Umayaw!" noong ako'y nag-aaral pa sa elemetarya. Nangyari ito nang hindi ko matapos ang aking ginagawang parol at kailangan nang maisabit ito sa aming paaralan. Dahil dito, ay pinilit ko ang lahat ng aking makakaya na pagandahin ito at tapusin. At ako ang nakakuha ng unang premyo sa pagandahan ng mga parol. Salamat sa tulang ito, mula noon ay ginawa ko nang paalaala ang tula na ito sa tuwing nakakalimot ako. Narito ang pagkasalin ko:
             Huwag Umayaw!
Kapag  ang mga bagay ay namali, at ito’y minsang nangyayari,
Kapag ang daraanan ay sadyang matarik at may kahirapan,
Kapag ang pondo ay kinakapos at nabuntonan ng mga utang,
At nais mang ngumiti, himutok ang laging hingahan.
Kapag kailangang mag-ingat, ang madulas at madapa naman,
Magpahinga, kung kailangan mo, ngunit huwag umayaw.
Ang buhay ay mga pag-ikot at pagliko sa mundong ibabaw,
Na bawa’t isa sa atin ay minsang natututuhan na malinaw,
At marami ang nabibigo at bumabalik kaagad,
Gayong magwawagi kung nanatili at hindi umayaw;
Huwag sumuko kahit na tila mabagal ang pagkilos -
Gayong magtatagumpay ka sa isa pang ulos.
Kalimitan ang lunggati ay napakalapit na,
Subalit itong tao ay nahihilo at sumisigok na;
Kadalasan kaysa makibaka ay ang sumuko na,
Kung kailan makukuha na ang gantimpalang kopa,
At huli na ng malaman nang gumabing tuluyan;
Kung gaano siya kalapit sa gintong korona na makamtan.
Tagumpay na sana ay nauwi tuloy sa kabiguan,
Sa tinggang kulay sa ulap ng mga pag-aalinlangan.
At hindi kailanman maihayag kung gaano ka na kalapit,
Na tila malapit gayong ito’y malayo at hindi mahapit.
Kaya kumapit sa laban kapag nasasaktang malimit---
Kung kailan tila bigo ang kailangan huwag kang susuko!
   Sa ating araw-araw na gawain, ay hinuhubog natin ang ating mga buhay, at patuloy na nililikha natin ang ating mga sarili. Ang proseso kailanman ay hindi natatapos hangga’t nabubuhay tayo. Ang mga pagpili at ginagawa nating mga kapasiyahan ay tandasang ating mga responsibilidad.
   Nasa regular na pagrepaso at pagsasanay lamang ng mga mungkahi na narito ang maghahatid sa iyo na makagawa ng mga ekstra-ordinaryong  pagkilos upang magkaroon ng ekstra-ordinaryong buhay. Wala nang makakapigil pa sa iyo na simulan mo na ito ngayon!  Tuparin ang iyong mga PANGARAP!
Ano pa ang hinihintay mo?

No comments:

Post a Comment