Wednesday, March 12, 2014

Palaging Mag-imahinasyonWalang limitasyon sa kalikasan. Nalilikha lamang ito ng limitadong mga imahinasyon.

Ang iyong imahinasyon ay walang hangganan. Bawa’t bagay na mailalagay mo sa iyong guni-guni ay tunay. Dito nakasalalay ang bawa’t bagay. Ito ang hudyat at panimula ng darating na mga pagbabago sa iyong buhay.
   Ang nangangarap tungkol sa isang bagay ay siyang unang hakbang upang magsimula nang kumilos para tuparin ito. Walang bisa ang anumang imahinasyon sa tao, hangga’t hindi ito dinadaluyan ng katapangan at kalakasan para magamit ito sa paglikha.
   Walang mga kautusan ng arkitektura para magtayo ng kastilyo sa mga ulap. Ang bisyon ay isang sining para makakita ka ng mga bagay sa hindi nakikita.
   Naniniwala ako na ang imahinasyon ay higit na malakas kaysa kaalaman; na ang ideya ay bunga ng mapangarap na paglilimi, na mula sa pangarap na ito ay pinawawalang bisa ang mga nakasanayan at nakaugalian, na ang pag-asam ay laging nagtatagumpay kaysa karanasan, na ang pag-ibig ay higit na makapangyarihan kaysa kamatayan.
   Alam mo ba? ...na tayo ay nabubuhay ngayon sa isang espesyal na panahon na kung saan lahat ng ating mga iniisip sa ating imahinasyon ay posibleng mangyari. Pagpapatunay lamang na ang bagay na ating hinahangad at isinasagawa ng positibong mga pagkilos “saanman, kaninuman, at kailanman” ay tahasang matutupad nang walang anumang alinlangan.
   Sa sandaling nagdududa ka kung uunlad ka o hindi, higit na mabuti pa ang huminto ka na, dahil kailanman ay hindi mo na pagsusumikapan pa ito. Sapagkat ang puno’t dulo nito ay pagkatakot at mga kalituhan. Ito ang pumapatay sa bawa’t bagay; sa iyong isipan, sa iyong kalooban, at sa iyong imahinasyon. Tandaan lamang, hindi mo maaasahan ang iyong mga mata kapag ang iyong imahinasyon ay hindi nakatuon sa tamang direksiyon. Ang imahinasyon lamang ang laging nagdadala sa atin sa mga mundo na hindi pa natin nakikita, kung wala ito wala na tayong patutunguhan pa.
   Ito ang totoo: Kapay nabubuhay ka lamang nang sapat sa kinikita mo, at kadalasan ay kinukulang pa, katiyakan ito na dumaranas ka ng kakulangan sa imahinasyon.

No comments:

Post a Comment