Wednesday, March 12, 2014

Komunikasyon LamangAng koneksiyon ay ginagawa mula sa puso hindi ng matabil na dila.

Isang napakagandang bagay ang magaganap kapag sinimulan nating magbigay ng atensiyon sa isa’t-isa. Nasa ibayong partipasyon, pakikiisa, at pagmamalasakit binibigyan ng buhay ang ating mga relasyon sa pamamagitan ng komunikasyon. At ang mahalagang tumatali dito ay koneksiyon.
   Sa komunikasyon, Higit na mainam ang tahimik at walang binabanggit, dahil hindi ka ipapahamak ng mga katagang hindi mo binigkas. Sapagkat ang mga pananalita na walang pakundangan, ang siyang dahilan ng mga hindi pagkakaunawaan at mga alitan na humahantong sa mga hiwalayan. Tama lamang na hindi ka sumang-ayon sa katuwiran o opinyon ng iba, subalit wala kang karapatan na tanggihan at ipagkait ang opinyon ng iba. Hindi rin karapatan mo ang akusahan ang sinuman, dahil lamang sa hindi malinaw na maipahayag ang kanyang mga paniniwala, ay ayaw mo nang pakinggan ang kanyang mga paliwanag. Mga hangal at arogante lamang ang nagpupumilit na sila ang sentro sa bawa't pag-uusap at mga paliwanagan.
   Kapag mataas ang pagtitiwala ay matatag ang pagsasama, madali at klaro ang komunikasyon, at epektibo ang koneksiyon. Hayaan ang iyong mga aksiyon ang siyang magsalita at ipahayag ang iyong mga nadarama at mga intensiyon. Sapagkat kapag hindi mo nabigkas ito sa una, lalong mahirap na bigkasin pa ito sa pangalawang pagkakataon. Hindi mo kailanman malalaman kapag sa isang sandali ang ilang matapat na kataga ay makakagawa ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao.
   Kung hindi maganda at walang mabuting kapupuntahan ang iyong bibigkasin, mangyari lamang na huwag nang bigkasin pa ito, dahil sa taong maramdamin, mistula itong asin na ipinapahid sa sariwang sugat.
   Ang mahabang pananalita ay iwasan, maging ang paggamit ng mga palabok at panghalina, dahil ang kawatasan ay hindi maibabahagi. Alalahanin na ang mga relasyon ang nagpapalakas at nagpapahina sa atin. Katulad ito ng hangin na nagpapalipad o nagbabagsak sa atin, kung hindi ka maingat palaging napuputol ang koneksiyon mo sa ibang tao. Ang relasyon ay koneksiyon, katulad ito ng hardin ng mga halaman na patuloy mong inaaruga, dinidiligan, at pinayayabong. Maglaan ng tamang panahon na arugain at pagtibayin ang mga koneksiyon sa iba na makapagpapaunlad sa iyo.
   Alam mo ba? …na makakaakit ka ng maraming kaibigan sa loob ng dalawang buwan kapag naging interesado ka sa ibang tao kaysa sa loob ng dalawang taon na pinipilit mo na maging interesado sila sa iyo. At siyanga pala, naging panuntunan ko na ang makipag-usap nang harapan at walang pagtatangi kahit kanino, kahit na siya ay basusero, abogado, gobernador o presidente pa.
   Ang pinakamahalagang sangkap sa komunikasyon ay mapakinggan kung ano ang mga hindi binigkas. Sapagkat ang matalinong tao ay nagsasalita dahil mayroon siyang bagay na sasabihin; ang mga hangal, dahil ...kailangan nilang magsalita ng anumang bagay. Ang paraan ng ating komunikasyon sa iba at maging sa ating sarili ang siyang ultimong nagtatakda sa kalidad ng ating buhay.

No comments:

Post a Comment