Thursday, October 31, 2013

Kailangan may Patakaran

Ang buhay kung minsan ay maihahalintulad sa larong chess. Kailanman ay walang nagturo sa atin ng mga patakaran kung papaano ito lalaruin; nakakalungkot mang isipin, wala itong mga instruksiyon kung papaano isusulong at iaatras. Basta na lamang simulan at pagpasiyahan ang ating mga sulong, ...at umasang nilalaro natin ito nang tama. Papaano na, kapag nahaharap tayo sa mga panganib o kung papaano gagampanan ang ating papel sa mundong ito? 
   Lahat ay pawang sapalaran at natututo lamang tayo kapag ito ay naranasan na. Bagama't may mga nagpayo at mga teoriya tayong natutuhan, hilaw pa rin ito kapag hindi natin sinunod at naranasan.
   Magkagayunma'y narito pa rin ang ilang patakaran. Nagkakaroon lamang ito ng buhay kapag tahasang sinusunod at ipinamumuhay. Dahil sa mundong ito, kung wala kang kaalaman na magagamit mong kalasag para sa iyong proteksiyon at kapakanan, patuloy kang magiging biktima sa bawa't araw ng iyong buhay.

21 Simpleng mga Patakaran sa Buhay

1-Panatilihin ang matiwasay na ispirito sa iyong isip.
2-Titigan nang harapan ang mga bagay at alamin kung may pakinabang o walang katuturan ang mga ito.
3-Ang pagtupad lagi ng Ginintuang Kautusan, ay hindi isang sakripisyo, kundi isang pamumuhunan.
4- Ang kapangyarihan ay ang abilidad na makagawa ng mabuting mga bagay sa iba.
5-Nagpasiya na akong kalimutan ang mga nakaraan upang matiwasay na mamuhay ngayon.
6-Anumang iyong ginagawa, lakipan ito ng kabutihan at mananatiling tama ang iyong patutunguhan.
7-Hangga't patuloy kang nagsasaliksik, ang mga kasagutan ay patuloy ding dumarating.
8-Kailanman ay hindi mo matatagpuan ang iyong sarili, kung hindi mo haharapin ang katotohanan.
9-Kailangang subukan mong lumigaya mula sa iyong kaibuturan. Kung hindi ka masaya sa isang pook, makakatiyak kang hindi ka sasaya saanman ikaw magtungo.
10-Ang pinakamainam na sandali upang magkaroon ng mga kaibigan, ay bago kailanganin mo sila.
11-Hangga't tumatanda ka, mapapatunayan mo na ang kabutihan ay kalakip ng kaligayahan.
12-Ang matinding kahinaan ng tao ay ang pag-aalinlangan na bigkasin sa iba kung gaano niya kamahal ang mga ito habang nabubuhay pa sila.
13-Bawa't bukas ay may dalawang hawakan; maaaring hawakan ito nang may pagkatakot, o maaaring hawakan ito nang may pananalig.
14-Kung lagi mong pinagmamasdan ang mga bagay bilang mga hadlang, hindi mo makikita ang oportunidad nito para makinabang.
15-Anumang ating iniisip na alam na natin, ang siyang madalas na pumipigil sa atin para matuto.
16-Ang layunin upang magkaroon ng kapangyarihan ay ang magawang maipamahagi ito.
17-Kailanman ay hindi magiging ganap ang iyong pagkatao, kapag inalis mo sa iyong buhay ang lunggati, pakikibaka, at disiplina.
18-Hindi kung gaano karami ang mga taon sa ating buhay, kundi kung ano ang ating mga nagawa sa mga ito. Hindi kung ano ang ating mga natanggap, kundi kung ano ang ating mga naibigay sa iba.
19-Makapagbibigay ka nang walang pagmamahal, subalit hindi mo magagawang magmahal nang wala kang ibinibigay.
20-Ang pinakamahalagang mga sangkap sa buhay na ito ay; may tungkuling tutuparin, may minamahal, at may pag-asa na inaasam.
21-Tanggapin ang katotohanan na tayo ay hindi mga sakdal at kailangan ang patnubay ng Maykapal sa lahat ng sandali.


... at higit sa lahat, isakatuparan ang mga ito para matalunton ang matuwid na daan; sapagkat siya na may mga patakaran sa mundong ito, ay mayroong pananglaw sa madidilim at makikipot na mga daan upang hindi madapa at maligaw.

No comments:

Post a Comment