Thursday, October 31, 2013

Tanggapin ang Katotohanan

Kung matatanggap natin ang ating mga sarili bilang simpleng repleksiyon ng mga tao at pook na nakapalibot sa atin, magagawa nating makamtan ang kapayapaan sa ating kapaligiran. Isa itong katiyakan sa magaganap sapagkat mauunawaan natin na ang  lahat ng tao ay sadyang magkakatulad, may katulad na mga kaligayahan, mga pagkatakot, mga lunggatti, mga naisin, at mga hangarin na kawangis ng sa atin. Matatagpuan natin ang kapayapaan sa ating sariling puso at may kapangyarihan tayo na malayang maihayag ito sa ating kapaligiran.
   Anumang problema o mga paghamon na bumabagabag sa isipan ay kailangang harapin at lunasan. Hangga't iniiwasan at pinipilit na malimutan, lalo lamang itong nagpapahirap at nagpapagulo sa isipan. Upang ito'y tahasang malagpasan, kailangang tanggapin para malunasan. Ang karamdaman ay hindi magagawang lunasan kung hindi alam at walang ginagawang pagsaliksik kung bakit nagkasakit. Sapagkat kung walang mga katanungan, wala ring mga kasagutan.
   Ang bilin ng aking ama, "Kung hindi mo nais ang isang bagay, baguhin ito. Kung hindi mo magawang baguhin ito, ang baguhin mo ay ang iyong saloobin dito. Huwag dumaing,  magreklamo, o manisi man, dahil wala itong maitutulong sa iyo." Kapag pumuna, pumintas, at naninisi; binibitiwan mo ang iyong kapangyarihan na magbago.
   Kung matatanggap ang mahihirap na gawain bilang mga paghamon sa ating kakayahan at isagawa ang mga ito nang maligaya at masigla, ang mga milagro ay kusang magaganap. Hangga't patuloy ang iyong paggawa, ang suwerte ay lalaging nasa iyo. Kapag gumagawa tayo nang masigla, aktibo at may matagumpay na ispirito, anumang minimithi nating pangarap ay magaganap.

No comments:

Post a Comment